خانه / دسته‌بندی نشده / پایان نظام برده داری.

پایان نظام برده داری.

با ظهور انقلاب اسلامی، نظام برده داری ترک برداشت، و اکنون بعد از 42سال، ثمره آن به بار نشسته و: بهار غربی آغاز شده است. بیش از 42روز است که مردم آمریکا، از ترس مزدوران اف بی آی، به منزل های خود نمی روند! در کف خیابان ها هستند. آنها پایان نظام برده داری و سیستم پلیسی زورگو را می خواهند. رهبری معظم انقلاب اسلامی هم، طی پیام مهمی از همه آنها حمایت کرده، و رفتار مجرمانه پلیس و گارد ملی جلاد را محکوم نموده است. سال ها بود که همین برده داران، نظام اسلامی را به برده داری متهم، و خود را مخالف برده داری جا می زدند. اما تاریخ نشان می دهد: که نعل وارونه زدن و استاندارد های دوگانه داشتن، به معنی پایان قدرت و زوال تمدن شان می باشد. آنها می گفتند که اسپارتاکوس، اولین کسی بود که برعلیه برده داری شورش کرد!  ولی نمی گفتند که موفق نشد آن را از بین ببرد.این موضوع نشان می دهد که: قیام ها و شورش هایی که به خدا متکی نباشد، در مقابل قدرتهای پوشالی از بین می رود. در حالیکه در همان زمان، در ایران برده داری وجود نداشت. قانون اساسی و منشور کورش کبیر بود که: با اعتقاد به یکتاپرستی، همه انسان ها را محترم می دانست: وقتی آشور بنی پال به بابل وارد شد، مردم را قتل عام کرده، به این کشتار وحشیانه افتخار نمود! ولی وقتی کورش به آنجا وارد شد، همه را بخشید. و گفت با تمام مردم ایران، از مصر تا چین برابر هستند. در دست نوشته های پاسارگاد، ودیگر آثار باستانی، کتیبه هایی وجود دارد که: صورتحساب دستمزد کارگران است! یعنی با انها به مانند یک انسان برخورد می شده، در حالیکه برای ساخت دیوار چین، از جنازه های انسان استفاده کردند! یا برای اهرام ثلاثه مصر، بیگاری کشیدند. در ایام جاهلیت عرب نیز، مردم وضع بهتری نداشتند. سیاهان افریقا را به بردگی می گرفتند، یا از مردم بیگاری می کشیدند. وقتی اسلام ظهور کرد، مانند تمامی کتب آسمانی و تمامی انبیا، برتری انسان ها بریکدیگر را، فقط در تقوا دانست. اسلام قانون کارفرما و کارگر داشت: برنامه هایی مانند مساقات و مزارعه و مضاربه را تشویق می کرد. بطوریکه در هر کدام، یک طرف کارگر بود و طرف دیگر کارفرما، و هردو به یک اندازه سود می بردند. اگر کسی زمین داشت، با دهقان قرارداد مزارعه را، بالمناصفه یعنی 50پنجاه می نوشت. اگر سرمایه داشت، قانون مضاربه را. پیامبر دست کارگر را که پینه بسته بود، بوسید تا اهمیت کار را نشان دهد. و فرمود کشاورزان، گنج های خدا بر روی زمین هستند. زیرا از خاک، برای بشر غذا تهیه می کنند. ولی دنیای غرب کجا بود؟ بجز دزدی دریایی،ا حمله و غارت، یا آدمخواری دستاوردی نداشت. متمدن ترین آنها اسکندر بود که: تمام آثار تمدنی ایران را به آتش کشید! دانشمند ترین آنها، ارسطو بود که همجنس باز بود. اکنون زمان آن است که یاد آوری شود: که باید از این همه ظلم و ستم دست بردارند. آنها فرزندان گنهکار شرق هستند. و باید بجای افتخار به گناه، از ان توبه کنند. فرق آدم ع با شیطان همین است. شیطان وقتی نافرمانی کرد، خداوند از او سوال کرد: چرا نافرمانی کرده، بر آدم سجده نکردی! سینه خود را جلو داد و گفت: من از او بهترم. اما وقتی حضرت آدم سیب را خورد و از بهشت بیرون افتاد، توبه کرد، از خداوند عذرخواهی نمود. آکنون نیز زمان آن است که :7میلیارد مردمی که قبلا از ایران رفتند، به گناهان خود اعتراف کنند! عذرخواهی نمایند و به دامن ایران و اسلام برگردند. ظلم و ستم افتخاری ندارد. پلیس آمریکا یا اروپا و عربستان، تاکی می تواند به قتل عام ادامه دهند؟ آیا بهتر نیست دست از لجاجت بردارند، اطاعت از شیطان را رها کنند، و با خدا آشتی نمایند؟

The end of the slavery system.

With the advent of the Islamic Revolution, the system of slavery left, and now, after 42 years, its fruits have borne fruit: The Western Spring has begun. For more than 42 days, Americans have not gone home for fear of FBI mercenaries! They are on the floor of the streets. They want an end to the slavery system and the oppressive police system. The Supreme Leader of the Islamic Revolution also supported all of them in an important message, condemning the criminal behavior of the police and the National Guard. For years, these same slaves accused the Islamic system of slavery and opposed themselves to slavery. But history shows: that turning the horseshoe upside down and having double standards means the end of their power and the decline of their civilization. They said that Spartacus was the first to rebel against slavery! But they did not say that he did not succeed in destroying it. At the same time, there was no slavery in Iran. It was the constitution and charter of Cyrus the Great that: Believing in monotheism, he respected all human beings: when Assyria, Bani Paul entered Babylon, massacred the people, and was proud of this barbaric slaughter! But when Cyrus entered there, he forgave everyone. He said they are equal to all Iranians, from Egypt to China. In the manuscripts of Pasargadae, and other antiquities, there are inscriptions that: is the wage bill of the workers! That is, they were treated like human beings, while they used human corpses to build the Great Wall of China! Or they were forced to work for the three pyramids of Egypt. Even in the days of Arab ignorance, the people were no better off. Blacks were enslaved in Africa, or forced into slavery. When Islam emerged, like all the scriptures and all the prophets, it considered the superiority of human beings over each other only in piety. Islam had an employer and labor law: it encouraged programs such as masakat, farming, and mudaraba. So in each case, one side was the worker and the other the employer, and both were equally profitable. If someone had land, he would write the farm contract with the peasant, in fairness, that is, 50 fifty. If he had capital, the law of Mudaraba. The Prophet kissed the handcuffed worker to show the importance of work. And he said, Farmers are the treasures of God on earth. Because they prepare food for human beings from the soil. But where was the Western world? Except for piracy, attack and looting, or cannibalism, there was no achievement. The most civilized of them was Alexander who: burned all the relics of Iranian civilization! The most learned of them was Aristotle, who was gay. Now is the time to remember: that they must stop all this oppression. They are the sinful children of the East. And instead of being proud of their sin, they should repent of it. This is the difference between Adam and Satan. When Satan disobeyed, God asked him: Why did you disobey, did you not prostrate before Adam! He leaned forward and said, “I’m better than him.” But when Adam ate an apple and fell out of heaven, he repented and apologized to God. Now is the time for the 7 billion people who have already left Iran to confess their sins! Apologize and return to Iran and Islam. There is no honor for oppression. Can US police or Europe and Saudi Arabia continue the massacre? Is it not better to give up stubbornness, to abandon obedience to Satan, and to reconcile with God?

نهاية نظام العبودية.

مع ظهور الثورة الإسلامية ، غادر نظام العبودية ، والآن ، بعد 42 عامًا ، أثمرت ثمارها: بدأ الربيع الغربي. لأكثر من 42 يومًا ، لم يعد الأمريكيون إلى منازلهم خوفًا من مرتزقة مكتب التحقيقات الفدرالي! إنهم على أرض الشوارع. إنهم يريدون إنهاء نظام الرق ونظام الشرطة القمعي. كما دعمهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية جميعًا في رسالة مهمة ، يدين السلوك الإجرامي للشرطة والحرس الوطني. لسنوات ، اتهم هؤلاء العبيد النظام الإسلامي بالرق وعارضوا أنفسهم. لكن التاريخ يظهر: أن قلب حدوة الحصان رأسا على عقب وامتلاك معايير مزدوجة يعني نهاية سلطتهم وتراجع حضارتهم. قالوا إن سبارتاكوس كان أول من تمرد على العبودية! لكنهم لم يقولوا أنه لم ينجح في تدميرها. في الوقت نفسه ، لم يكن هناك عبودية في إيران. كان دستور وميثاق قورش العظيم هو: إيمانا بالتوحيد ، احترم جميع البشر: عندما دخل آشور ، بني بول بابل ، وذبح الشعب ، وكان فخورًا بهذه المذبحة البربرية! ولكن عندما دخل كورش هناك غفر للجميع. وقال إنهم متساوون مع جميع الإيرانيين من مصر إلى الصين. في مخطوطات باسارجادي والآثار الأخرى ، هناك نقوش تقول: هي فاتورة أجور العمال! أي أنهم يعاملون مثل البشر ، بينما يستخدمون الجثث البشرية لبناء سور الصين العظيم! أو أجبروا على العمل في أهرامات مصر الثلاثة. حتى في أيام الجهل العربي ، لم يكن الناس في وضع أفضل. استعبد السود في أفريقيا ، أو أجبروا على العبودية. عندما ظهر الإسلام ، مثل جميع الكتب المقدسة وجميع الأنبياء ، اعتبر تفوق البشر على بعضهم البعض فقط في التقوى. الإسلام لديه صاحب عمل وقانون عمل: شجع برامج مثل المساقات والزراعة والمضاربة. في كل حالة ، كان أحد الجانبين هو العامل والآخر كان صاحب العمل ، وكان كلاهما مربحًا على حد سواء. إذا كان شخص ما لديه أرض ، فسيكتب عقد المزرعة مع الفلاح ، في الإنصاف ، أي 50 خمسين. إذا كان لديه رأس مال ، قانون المضاربة. قبّل النبي العامل المكبل ليثبت أهمية العمل. وقال: “إن المزارعين هم كنوز الله على الأرض”. لأنهم يعدون الطعام للبشر من التربة. لكن أين كان العالم الغربي؟ باستثناء القرصنة والهجوم والنهب أو أكل لحوم البشر ، لم يكن هناك أي إنجاز. الأكثر تحضرا منهم الإسكندر الذي: أحرق جميع بقايا الحضارة الإيرانية! كان أرسطو أكثر من تعلم منهم ، وهو مثلي الجنس. حان الوقت للتذكر: يجب أن يوقفوا كل هذا الاضطهاد. إنهم أبناء الشرق الخاطئين. وبدلاً من أن يكونوا فخورين بخطيئتهم ، عليهم أن يتوبوا عنها. هذا هو الفرق بين آدم والشيطان. عندما عصى الشيطان ، سألته الله: لماذا عصيت ، ألم تسجد أمام آدم! انحنى إلى الأمام وقال: “أنا أفضل منه”. ولكن عندما أكل آدم تفاحة وسقط من السماء ، تاب وتوقّف إلى الله. حان الوقت لـ 7 مليار شخص غادروا إيران بالفعل للاعتراف بخطاياهم! اعتذر وارجع إلى إيران والإسلام. لا يوجد شرف للظلم. هل تستطيع الشرطة الأمريكية أو أوروبا والمملكة العربية السعودية مواصلة المذبحة؟ أليس من الأفضل التخلي عن العناد والتخلي عن طاعة الشيطان والتصالح مع الله؟

La fine del sistema di schiavitù.

Con l’avvento della rivoluzione islamica, il sistema della schiavitù è partito, e ora, dopo 42 anni, i suoi frutti hanno dato i suoi frutti: la primavera occidentale è iniziata. Per più di 42 giorni, gli americani non sono tornati a casa per paura dei mercenari dell’FBI! Sono sul pavimento delle strade. Vogliono porre fine al sistema di schiavitù e al sistema di polizia oppressivo. Anche il leader supremo della rivoluzione islamica ha sostenuto tutti loro in un messaggio importante, condannando il comportamento criminale della polizia e della guardia nazionale. Per anni, questi stessi schiavi hanno accusato il sistema islamico di schiavitù e si sono opposti alla schiavitù. Ma la storia dimostra: che capovolgere il ferro di cavallo e avere doppi standard significa la fine del loro potere e il declino della loro civiltà. Dissero che Spartacus fu il primo a ribellarsi contro la schiavitù! Ma non hanno detto che non è riuscito a distruggerlo, questo dimostra che: le rivolte e le rivolte che non fanno affidamento su Dio saranno distrutte di fronte a vuoti poteri. Allo stesso tempo, non c’era schiavitù in Iran. Era la costituzione e la carta di Ciro il Grande che: Credendo nel monoteismo, rispettava tutti gli esseri umani: quando l’Assiria, Bani Paolo entrò a Babilonia, massacrò il popolo ed era orgoglioso di questo barbaro massacro! Ma quando Ciro entrò lì, perdonò tutti. Ha detto che sono uguali a tutti gli iraniani, dall’Egitto alla Cina. Nei manoscritti di Pasargadae e di altre antichità, ci sono iscrizioni che: è il conto salariale degli operai! Cioè, sono stati trattati come esseri umani, mentre hanno usato i cadaveri umani per costruire la Grande Muraglia cinese! Oppure furono costretti a lavorare per le tre piramidi d’Egitto. Anche ai tempi dell’ignoranza araba, la gente non stava meglio. I neri furono ridotti in schiavitù in Africa o costretti alla schiavitù. Quando l’Islam è emerso, come tutte le scritture e tutti i profeti, ha considerato la superiorità degli esseri umani l’uno sull’altro solo nella pietà. L’Islam aveva un datore di lavoro e un diritto del lavoro: incoraggiava programmi come masakat, agricoltura e mudaraba. In ogni caso, una parte era il lavoratore e l’altra era il datore di lavoro, ed entrambi erano ugualmente redditizi. Se qualcuno avesse terra, avrebbe scritto il contratto agricolo con il contadino, in tutta onestà, cioè 50 e cinquanta. Se avesse capitale, la legge di Mudaraba. Il Profeta baciò il lavoratore ammanettato per mostrare l’importanza del lavoro. E disse: “Gli agricoltori sono i tesori di Dio sulla terra”. Perché preparano cibo per gli esseri umani dal suolo. Ma dov’era il mondo occidentale? Fatta eccezione per la pirateria, l’attacco e il saccheggio, o il cannibalismo, non ci sono stati risultati. Il più civilizzato di loro fu Alessandro che: bruciò tutte le reliquie della civiltà iraniana! Il più istruito di loro era Aristotele, che era gay. Ora è il momento di ricordare: che devono fermare tutta questa oppressione. Sono i figli peccatori dell’Oriente. E invece di essere orgogliosi del loro peccato, dovrebbero pentirsi di esso. Questa è la differenza tra Adamo e Satana. Quando Satana disubbidì, Dio gli chiese: Perché hai disobbedito, non ti sei prostrato davanti ad Adamo! Si sporse in avanti e disse: “Sono meglio di lui”. Ma quando Adamo mangiò una mela e cadde dal cielo, si pentì e si scusò con Dio. Ora è il momento per i 7 miliardi di persone che hanno già lasciato l’Iran di confessare i loro peccati! Chiedere scusa e tornare in Iran e Islam. Non c’è onore per l’oppressione. La polizia americana o l’Europa e l’Arabia Saudita possono continuare il massacro? Non è meglio rinunciare alla caparbietà, abbandonare l’obbedienza a Satana e riconciliarsi con Dio? F��

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

ایران باید رئیس سازمان ملل شود

عملیات پیش دستانه!

 باید مانع عملیات پیش دستانه شد! واکسن روسی ضد کرونا اعلام شد، قبل از اینکه …