خانه / يادداشت مدير مسئول / چرا آمریکا و اروپا متعلق به ایران است؟
حضور در امریکا و اسرائیل
حضور در امریکا و اسرائیل

چرا آمریکا و اروپا متعلق به ایران است؟

دلایل عقلی و نقلی انتقال سند آمریکا به نام ایران و الحاق آن به امپراتوری مهربان ایران بسیار زیاد است. چه از نظر علمی و چه فلسفی، چه از نظر اقتصادی و اجتماعی و چه از نظر سیاسی و روابط بین الملل. که به چند مورد ان اشاره می شود: اولا کوهها و دریاها و انسان ها را خدا آفریده پس مالک اصلی خدا است. و از سوی خدا حضرت علی ع مامور بوده زمین را با ساخت دریاها و کوها و تنظیم آنها و تقسم بندی برای سکونت بشر آماده کند.. و حضرت علی ع با تغییر حکومت ساسانیان به حکومت علویان که از طریف ازدواج فامیلی پسرانش با دختران یزدگرد سوم انجام شد، زمینه را برای حکومت سادات و علویان آماده کرد. لذا همه دنیا باید به حکومت سادات و علویان گردن نهند. و کسانی که گردنکشی کنند و خود را از این ولایت عظمی کنار بکشند مرتد هستند. و اگر بخواهند مبارزه با آل علی هم بکنند قتل آنها واجب است. اما از نظر اقتصادی، آمریکا قاره ای متعلق به سیاهپوستان بوده، هیچ قانونی تجاوز و دزدی و غارت را مجوز مالکیت نمی داند. لذا اگر  عده ای ریختند و آنها را کشتند و زمین هایشان را غصب کردند باید مجازات شوند نه اینکه بعنوان ابر قدرت به انها احترام بگذاریم! بر فرض رضایت مالکان اصلی(امریکاییها می گویند: طبق قانون سرخپوستان اگر کسی با دختر رئیس قبیله ولو اینکه او را دزدیده باشد، ازدواج کند بعد از مرگ رئیس قبیله همه مایملک او را صاحب می شود)، غلرتگران پولی در بساط نداشتند. انها جویندگان طلا بودند نه صاحبان طلا. حتی وقتی همه اروپاییها برای طلا به آمریکا رفتند. دیگر کسی نبود گندم بکارد! و آنها مجبور شدند طلاها را بخورند!(قیمت گندم در عصر این سوداگران چنان گران شد که همه طلاهای خود را دادند تا گرسنه نمانند) بایدن یا اوباما از همین خانواده ها بودند. آنها از ایران به طمع طلا به اروپا و بعد آمریکا رفتند. بایدن از اهالی کردستان ایران و پدرش خان بایدان پیرانشهر(خانه) بوده است. لذا با تقویت اکراد منطقه سعی دارد دولت ایران را ساقط کندپس همین جرم او را کافی است. تا حکم اعدامش صادر شود. گرچه اوبامای شیعه نام حسین را مخفی می کرد ولی مجبور شد بگوید نه تنها نام خودش حسین است بلکه پدر بزرگش هم حسین نام داشته. مادرش را به مکه فرستاد و به دعای مادر کمی اهل شد.  زیرا اوکسی بود که مانند باید می گفت همه گزینه ها روی میز است. والان همه را زیر میز گذاشته است. تاریخ آمریکا را خوب بخوانید حاجی واشنگتن آنقدر به امریکا اعتقاد مذهبی داشت(سانفرانسیسکو یعنی حضرت فرانسیس) که پس از بازگشت حج به انجا رفت و قربانی ماه مبارک را در واشنگتن ادا کرد. مردم ایران  در تگزاس و لس انجلس نام آنجا را هم تغییر داده و به تهرانجلس تبدیل کرده اند. یک ایالت هم بنام میامی سبزوار است.۴تریلیون دلار سرمایه گذاری ایرانیان در امریکا هست که ان را سرپا نگهداشته والا اگر قاضی القضات ایران حکم کند که این اموال برگردد آمریکایی باقی نمی ماند. ترامپ هم اعتراف کرد که برای مبارزه با آل علی تریلیون دلار در عراق خرج کرد که نهایتش ترور سردار سلیمانی بود. اگر قاضی القضات حکم کند او باید اعدام شود نه اینکه دوباره کاندیدای ریاست جمهوری شود. لذا از نظر سیاسی هم آمریکا و اروپا متعلق به ایران هستند. زیرا شصت سال نفت ایران توسط قاجار به اروپا بخشیده شد تا انها رشد کنند و از انگلیس یک بریتانیای کبیر بسازند. به محض اینکه نفت ایران ملی شد دیگر بریتانیای کبیری وجود نداشت آنها حتی در کاخ سلطنتی هم حرف شنو ندارند.( شعار مردمی که تو پادشاه مانیستی چارلز را به انزوا برده است) و نضت ۹۹درصدی امریکا اکنون وارد جنگ مسلحانه با پلیس وحشی امریکا و فدرال  اف بی آی و سیا تبدیل شده. همانطور که آتش سوزیها در دیمونای اسرائیل امری عادی شده است. آقای رئیس جمهور شما بعنوان نماینده حکمرانی آل علی باید حق علی ع را بستانید. و بدانید: هرکه با آل علی در افتاد ور افتاد.

Why do America and Europe belong to Iran?
There are many rational and theoretical reasons for the transfer of the American document in the name of Iran and its annexation to the benevolent empire of Iran. Both from a scientific and philosophical point of view, from an economic and social point of view, and from a political and international relations point of view. A few of which are mentioned: First, God created mountains, seas, and humans, so God is the main owner. And by God, Hazrat Ali (A.S.) was responsible for preparing the earth for human habitation by building the seas and mountains, arranging them and dividing them. prepared the ground for the rule of Sadat and Alawites. Therefore, the whole world should submit to the rule of Sadat and Alawites. And those who hang their necks and withdraw themselves from this supreme province are apostates. And if they want to fight against Ali’s family, it is obligatory to kill them. But from the economic point of view, America is a continent belonging to blacks, no law considers rape, theft and looting as a license to own property. Therefore, if they killed some people and usurped their lands, they should be punished instead of being respected as a superpower! Assuming the consent of the original owners (the Americans say: according to the Indian law, if someone marries the daughter of the chief of the tribe, even if he stole her, after the death of the chief of the tribe, he will own all his property), the tyrants did not have any money. They were gold seekers, not gold owners. Even when all the Europeans went to America for gold. There was no one to plant wheat! And they had to eat the gold! (The price of wheat became so expensive in the era of these traders that they all gave their gold so they wouldn’t starve) Biden or Obama were from these families. They went from Iran to Europe and then America in search of gold. Biden is a native of Iranian Kurdistan and his father, Khan Baidan, was from Piranshahr (home). Therefore, he is trying to overthrow the government of Iran by strengthening the region, so this crime is enough for him. until his death sentence is issued. Although Shiite Obama hid Hossein’s name, he had to say that not only his name is Hossein, but his grandfather was also named Hossein. He sent his mother to Mecca and became a little fond of her mother’s prayers. Because it was Oksi who said that all options are on the table. Valan has put everything under the table. Read the history of America well. Haji Washington believed so much in America (San Francisco, meaning Prophet Francis) that after returning from Hajj, he went there and performed the sacrifice of the holy month in Washington. Iranian people in Texas and Los Angeles have also changed the name there and turned it into Tehranjales. There is also a state called Miami Sabzevar. There are 4 trillion dollars of Iranian investment in America, which has kept it afloat, and if the Supreme Court of Iran decides that this property should be returned, it will not remain American. Trump also admitted that he spent trillions of dollars in Iraq to fight Al-Ali, which ended with the assassination of General Soleimani. If the judge decides, he should be executed and not run for president again. Therefore, politically, both America and Europe belong to Iran. Because Iran’s oil was given to Europe by the Qajar for sixty years so that they could grow and make a Great Britain out of England. As soon as Iran’s oil became nationalized, Great Britain no longer existed, they are not heard even in the royal palace. FBI and CIA have become. As fires have become commonplace in Dimona, Israel. Mr. President, as a representative of Ali’s rule, you must respect Ali’s rights. So that they may know: Whoever fell out with the family of Ali fell away.

لماذا أمریکا وأوروبا تابعه لإیران؟
هناک أسباب عقلانیه ونظریه کثیره لنقل الوثیقه الأمیرکیه باسم إیران وضمها إلى إمبراطوریه إیران الخیره. سواء من الناحیه العلمیه والفلسفیه، أو من الناحیه الاقتصادیه والاجتماعیه، أو من الناحیه السیاسیه والعلاقات الدولیه. نذکر القلیل منها: أولاً، خلق الله الجبال والبحار والبشر، فالله هو المالک الرئیسی. ووالله لقد کان حضره علی (ع) مسؤولاً عن تهیئه الأرض لسکنى البشر، فبنى البحار والجبال ونظمها وقسمها، وهیأ الأرض لحکم السادات والعلویین. ولذلک یجب على العالم کله أن یخضع لحکم السادات والعلویین. والذین شنقوا رقابهم وانسحبوا من هذه الولایه العلیا هم مرتدون. وإذا أرادوا قتال آل علی وجب قتلهم. لکن من الناحیه الاقتصادیه أمریکا قاره ینتمی إلیها السود، لا یوجد قانون یعتبر الاغتصاب والسرقه والنهب بمثابه ترخیص للتملک. ولذلک، إذا قتلوا بعض الناس واغتصبوا أراضیهم، فیجب معاقبتهم بدلاً من احترامهم کقوه عظمى! بافتراض موافقه الملاک الأصلیین (یقول الأمریکیون: حسب القانون الهندی، إذا تزوج أحد ابنه رئیس القبیله، ولو سرقها، بعد وفاه کبیر القبیله، فإنه یملک کل شیء) ملکه) ولم یکن للطغاه مال. لقد کانوا باحثین عن الذهب، ولیس أصحاب الذهب. حتى عندما ذهب جمیع الأوروبیین إلى أمریکا للحصول على الذهب. لم یکن هناک من یزرع القمح! وکان علیهم أن یأکلوا الذهب!(أصبح سعر القمح باهظ الثمن فی عصر هؤلاء التجار لدرجه أنهم جمیعاً تبرعوا بذهبهم حتى لا یموتوا جوعا) وکان بایدن أو أوباما من هذه العائلات. لقد ذهبوا من إیران إلى أوروبا ثم إلى أمریکا بحثاً عن الذهب. بایدن مواطن من کردستان إیران ووالده خان بیضان من بیرانشهر (الوطن). ولذلک فهو یحاول الإطاحه بحکومه إیران من خلال تقویه المنطقه، فتکفیه هذه الجریمه. حتى صدور حکم الإعدام بحقه. وعلى الرغم من أن أوباما الشیعی أخفى اسم حسین، إلا أنه کان علیه أن یقول إنه لیس اسمه حسین فحسب، بل کان جده یدعى حسین أیضًا. أرسل والدته إلى مکه وأصبح مولعا قلیلا بدعاء والدتها. لأن أوکسی هو من قال إن کل الخیارات مطروحه على الطاوله. لقد وضع فالان کل شیء تحت الطاوله. إقرأ تاریخ أمریکا جیداً، فالحاج واشنطن کان یؤمن بأمریکا (سان فرانسیسکو، یعنی النبی فرانسیس) کثیراً لدرجه أنه بعد عودته من الحج ذهب إلى هناک وأدى تضحیات الشهر الکریم فی واشنطن. کما قام الإیرانیون فی تکساس ولوس أنجلوس بتغییر الاسم هناک وتحویله إلى طهرانجالس. وهناک أیضاً دوله تسمى میامی سابزیفار، وهناک ۴ تریلیونات دولار من الاستثمارات الإیرانیه فی أمریکا، وهو ما أبقها واقفه على قدمیها، وإذا قررت المحکمه العلیا فی إیران أنه یجب إعاده هذه الممتلکات، فلن تظل أمریکیه. کما اعترف ترامب بأنه أنفق تریلیونات الدولارات فی العراق لمحاربه العلی، والتی انتهت باغتیال الجنرال سلیمانی. وإذا قرر القاضی إعدامه وعدم الترشح للرئاسه مره أخرى. ولذلک فإن أمریکا وأوروبا تنتمیان سیاسیا إلى إیران. لأن النفط الإیرانی أعطاه القاجار لأوروبا لمده ستین عامًا حتى یتمکنوا من النمو وتکوین بریطانیا العظمى من إنجلترا. بمجرد تأمیم النفط الإیرانی، لم تعد بریطانیا العظمى موجوده، ولم یعد أحد یسمعها حتى فی القصر الملکی، کما أصبح مکتب التحقیقات الفیدرالی ووکاله المخابرات المرکزیه. کما أصبحت الحرائق شائعه فی دیمونه، إسرائیل. سیدی الرئیس، کممثل لحکم علی، علیک أن تحترم حقوق علی. ولیعلموا: أنه من خلاف آل علی فقد سقط.

Amerika və Avropa niyə İrana məxsusdur?
Amerika sənədinin İran adına köçürülməsi və onun xeyirxah İran imperiyasına birləşdirilməsinin çoxlu rasional və nəzəri səbəbləri var. İstər elmi-fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən, istər iqtisadi-sosial baxımdan, istərsə də siyasi və beynəlxalq münasibətlər nöqteyi-nəzərindən. Onlardan bir neçəsi qeyd olunur: Birincisi, Allah dağları, dənizləri və insanları yaratmışdır, ona görə də əsas sahibi Allahdır. Və vallah, Həzrət Əli (ə.s) dənizləri və dağları tikməklə, onları düzüb bölməklə yer üzünü insanların məskəni üçün hazırlamaqla məsul idi, Sədat və Ələvilərin hakimiyyəti üçün zəmin hazırladı. Ona görə də bütün dünya Sədat və Ələvilərin hakimiyyətinə tabe olmalıdır. Bu ali vilayətdən boyunlarını asıb geri çəkilənlər isə mürtəddirlər. Əgər Əlinin ailəsi ilə vuruşmaq istəsələr, onları öldürmək vacibdir. Amma iqtisadi baxımdan Amerika qaradərililərə məxsus bir qitədir, heç bir qanun zorlama, oğurluq və talanlara mülkiyyət hüququ kimi baxmır. Ona görə də bir neçə nəfəri öldürüb, torpaqlarını qəsb ediblərsə, super dövlət kimi hörmət etməkdənsə, cəzalandırılmalıdırlar! Əsl sahiblərinin razılığını nəzərə alsaq (amerikalılar deyirlər: Hindistan qanunlarına görə, əgər kimsə qəbilə başçısının qızı ilə evlənsə, onu oğurlasa belə, qəbilə başçısı öldükdən sonra bütün malların sahibi olacaq. mülkü), tiranların pulu yox idi. Onlar qızıl sahibi yox, qızıl axtaranlar idi. Bütün avropalılar qızıl üçün Amerikaya gedəndə belə. Buğda əkəcək adam yox idi! Qızılı isə yeməli idilər!(Buğdanın qiyməti bu tacirlərin dövründə o qədər bahalaşdı ki, hamısı qızıllarını verdilər ki, acından ölməsinlər) Bayden və ya Obama bu ailələrdən idi. Qızıl dalınca İrandan Avropaya, oradan da Amerikaya getdilər. Bayden İran Kürdüstanındandır və atası Xan Baidan Piranşəhrdəndir (ev). Ona görə də regionu gücləndirməklə İran hökumətini devirməyə çalışır, ona görə də bu cinayət ona kifayət edir. onun ölüm hökmü çıxarılana qədər. Şiə Obama Hüseynin adını gizlətsə də, təkcə adının Hüseyn deyil, həm də babasının adının Hüseyn olduğunu deməli olub. Anasını Məkkəyə göndərdi və anasının dualarına bir az da aşiq oldu. Çünki bütün variantların masada olduğunu deyən Oksi idi. Valan hər şeyi masanın altına qoyub. Amerikanın tarixini yaxşı oxuyun Hacı Vaşinqton Amerikaya (San-Fransisko, Frensis peyğəmbər deməkdir) o qədər inanırdı ki, həccdən qayıtdıqdan sonra ora gedib Vaşinqtonda müqəddəs ayın qurbanını kəsir. Texas və Los-Ancelesdəki iranlılar da oradakı adı dəyişərək Tehranjalesə çeviriblər. Mayami Sabzevar adlı dövlət də var Amerikada 4 trilyon dollarlıq İran sərmayəsi var ki, onu ayaqda saxlayıb və İranın Ali Məhkəməsi bu mülkü qaytarmaq qərarına gəlsə, Amerika qalmayacaq. Tramp həmçinin etiraf edib ki, o, İraqda Əl-Əli ilə döyüşmək üçün trilyonlarla dollar xərcləyib və bu, general Süleymaninin öldürülməsi ilə başa çatıb. Hakim qərar verərsə, o, edam edilməli və bir daha prezidentliyə namizədliyini irəli sürməməlidir. Ona görə də siyasi baxımdan Amerika da, Avropa da İrana məxsusdur. Çünki İran neftini Avropaya Qacarlar altmış il verdilər ki, böyüyüb İngiltərədən Böyük Britaniya çıxarsınlar. İranın nefti milliləşən kimi Böyük Britaniya yox idi, hətta kral sarayında belə səslənmir FTB və CIA oldu. İsrailin Dimona şəhərində yanğınlar adi hala çevrilib. Cənab prezident, siz Əli hakimiyyətinin nümayəndəsi kimi Əlinin haqqına hörmət etməlisiniz. Bilsinlər ki, kim Əlinin ailəsi ilə ixtilaf etsə, getdi.

درباره‌ی ماهین نیوز

وقتی که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان حرفی برای گفتن ندارند تازه حرف ماهین نیوز اغاز میشود.پرفسور سید احمد حسینی ماهینی کاندیدای مجلس خبرگان پایگاه خبری تحلیلی بین المللی ماهین نیوز صاحب امتیاز و ومدیر مسئول : سید احمد حسینی ماهینی شماره مجوز 92/23363 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارگان رسمی امپراتور ی جمهوری اسلامی Iranian emperor's تلفن 02136878594همراه09120836492اصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

تفرقه شناسی

تفرقه شناسی

دیدگاهتان را بنویسید