خانه / خبر ها / ایرانی بودن یک هویت است

ایرانی بودن یک هویت است

هرکس در جهان است، با یک نسبت تاریخی ایرانی است! چرا که ایران مرکز جهان بوده، شرق و غرب با آن سنجیده می شود. معنی اش این است که همه مردم دنیا، در تاریخ فعلی ما، از ایران منشا گرفته اند. در خود ایران، لرها، کرد ها و بلوچ و عرب و غیره، زندگی می کنند که همگی خود را ایرانی می دانند. بنابر این ایران، یک قومیت یا یک زبان و نژاد نیست، بلکه یک هویت تاریخی است. که ازچین در شرق دور گرفته، تا قوم مایا در غرب دور، همگی با آن شناخته می شوند. برخی ها می گویند اعراب، به ایران حمله کردند! این ها از تاریخ بی اطلاع هستند. زیرا تاریخ نشان می دهد: اعراب جزو ایران بودند. برای اثبات این مدعا کافی است بدانیم که: در زمان ظهور پیامبر اسلام، فرماندار مکه و مدینه ایرانی بودند. خسرو پرویز به آنها نامه نوشت که: پیامبر را دستگیرکنند! آنها که موهای خود را تا بناگوش می گذاشتند، و به همین جهت مویگوش یا مجوس نام داشتند، برای دستگیری پیامبر به درب مسجد رفتند. همگی دور هم نشسته بودند، فرماندار پرسید: ایکم محمد؟ پیامبر صدای او را شنید و به یکی از یاران گفت: به او بگو موهای خود را بزند، تا جواب او را بدهم! ناچار اصلاح کرد و نزد پیامبر برگشت. عرضه داشت ما دستور داریم ترا دستگیر کنیم! پیامبر فرمود: ناراحت نباش! شکم خسرو پرویز دریده شده. فرماندار با تعجب گفت: از کجا می دانید؟ فرمود به من وحی شده. فرماندار گفت اگر چنین باشد، من مسلمان می شوم. بعد از چند روز که جواسیس خبر اوردند، او مسلمان شد. پیامبر هم وی را در همان سمت ابقاد کرد. حتی بعد از مرگ او پسرش این پست را عهده دار گردید! لذا جنگ ایران و اعراب، دعوای داخلی بود. همینطور چین یا مغولها! آن هنگام چین هم جزو ایران بود. باقی مانده اقوام اصیل همان اویغور ها هستند، که هنوز خط الرسم فارسی دارند، و خود را ایرانی می دانند. آنها اولین جمهوری اسلامی را، در جهان تشکیل دادند ولی صهیونیسم بین الملل، آن را که جمهوری اسلامی  ترکستان شرقی بود، به کمک لنین همه را از بین برد، و کمونیسم را برپا نمود. اروپاییها هم کل تاریخ شان به روم یا آتن، دو شهر بر می گردد. یعنی کشوری بنام یونان یا روم وجود نداشته! بلکه فقط یک شهر بوده، به همین جهت تمدن در انگلیسی، به سیتی زن گفته می شود: یعنی شهر نشین. در حالیکه تمدن در ایران، امپراطوری بزرگ شامل چندین اقلیم، و صد ها شهر بود. اسکندر هم که به ایران حمله کرد، رومی نبود! وی در ترکیه فعلی، زیر نظر ارسطو که شهروند ایران بود، درس می خواند. و ارسطو که به خاطر شاهد بازی!  و اعدام شاهدش، از دست دولت ایران عصبانی بود، آنقدر در مغز اسکند خواند تا او را، وادار به حمله ایران کرد. اسکندر بعد از حمله مردمی از کرمان را، که دلیر و جنگ آور بودند برای اموزش سپاه، به روم برد و در صحرایی (آلمان فعلی) اسکان داد. به همین دلیل آلمانی ها ایرانی هستند: و جرمانی همان کرمانی است. زنگبار یا سیاهپوستان آفریقا نیز، از ایرانیان تبعیدی هستند که برخی، در یمن بودند و برخی هم دورتر تبعید شدند. اسپانیایی ها نیز همان اصفهانی ها بودند. از همه جالب تر پرفسور جهانگیری کتابی دارد: که نتیجه سی سال تحقیق او: بر زبان سرخپوستان است. وی می گوید زبان سرخپوستی، ریشه در زبان آریایی دارد. به احتمال زیاد سرخپوستان، در یک تبعید قومی ناچار شدند: از گروئنلند و جزایر قطب شمال، اروپا را به سوی آمریکا ترک کنند. طبیعتا رانش زمین برخی آثار را هم دگر گون کرده است. یعنی شاید زمانی امریکا به اروپا و آسیا، چسبیده بود، قالبی از آن جدا شده. لذا نقشه فرو رفتگی های شرق آمریکا و غرب اورپا یکیست.

Being Iranian is an identity

Everyone in the world is of Iranian descent! Because Iran is the center of the world, East and West are measured by it. This means that all the people of the world, in our current history, have originated from Iran. In Iran itself, there are Lors, Kurds, Baluchis, Arabs, etc., who all consider themselves Iranians. Thus, Iran is not an ethnicity or a language and race, but a historical identity. From China in the Far East to the Maya in the Far West, everyone is familiar with it. Some say that the Arabs attacked Iran! They are unaware of history. Because history shows: the Arabs were part of Iran. To prove this claim, it is enough to know that: At the time of the advent of the Prophet of Islam, the governors of Mecca and Medina were Iranians. Khosrow Parviz wrote a letter to them: Arrest the Prophet! Those who put their hair up to their ears, and for this reason they were called Muigosh or Magi, went to the door of the mosque to arrest the Prophet. They were all sitting together, the governor asked: Aik Mohammad? The Prophet heard his voice and said to one of his companions: Tell him to cut his hair so that I can answer him! He had to correct and return to the Prophet. We have orders to arrest you! The Prophet said: Do not be upset! Khosrow Parviz’s abdomen is torn. The governor said in surprise: How do you know? He said it was revealed to me. The governor said that if that was the case, I would become a Muslim. A few days after the spies reported, he converted to Islam. The Prophet held him in the same position. Even after his death, his son took over the post! Therefore, the war between Iran and the Arabs was an internal dispute. As well as the Chinese or the Mongols! At that time, China was also part of Iran. The rest of the original tribes are the Uyghurs, who still have Persian customs, and consider themselves Iranians. They formed the first Islamic republic in the world, but international Zionism, which was the Islamic Republic of East Turkestan, destroyed everyone with Lenin’s help, and established communism. Europeans all date back to Rome or Athens, two cities. That is, there was no country called Greece or Rome! Rather, it is just a city, which is why civilization in English is called a city woman: it means a city dweller. While civilization in Iran, the great empire consisted of several climates, and hundreds of cities. Alexander, who invaded Iran, was not a Roman! He is currently studying in Turkey under Aristotle, a citizen of Iran. And Aristotle who witnessed the game! And the execution of his witness, at the hands of the Iranian government, was angry, he read so much in Iskand’s mind that he forced him to attack Iran. After the attack, Alexander took people from Kerman, who were brave and warlike, to Rome to train the IRGC and settled in the desert (present-day Germany). That is why the Germans are Iranians: and German is Kerman. Zanzibar or African blacks are also exiled Iranians, some in Yemen and some in exile. The Spaniards were the same as the Isfahanis. Most interestingly, Professor Jahangiri has a book: the result of thirty years of his research: in the language of the Indians. He says the Indian language has its roots in the Aryan language. Most likely, the Indians were forced into an ethnic exile: to leave Europe for the United States from Greenland and the Arctic Islands. Naturally, landslides have changed some of the works. That is, perhaps once the United States was attached to Europe and Asia, a mold was detached from it. Therefore, the map of the depressions of East America and West Europe is the same.

کونک إیرانی هویه

کل شخص فی العالم من أصل إیرانی! لأن إیران هی مرکز العالم ، یتم قیاس الشرق والغرب بواسطتها. هذا یعنی أن جمیع شعوب العالم ، فی تاریخنا الحالی ، نشأت من إیران. فی إیران نفسها ، هناک لورز ، أکراد ، بلوش ، عرب ، إلخ ، جمیعهم یعتبرون أنفسهم إیرانیین. وبالتالی ، فإن إیران لیست عرقًا أو لغه وعرقًا ، بل هویه تاریخیه. من الصین فی الشرق الأقصى إلى المایا فی أقصى الغرب ، الجمیع على درایه بها. یقول البعض إن العرب هاجموا إیران! إنهم غیر مدرکین للتاریخ. لأن التاریخ یظهر أن العرب کانوا جزءًا من إیران. لإثبات هذا الادعاء ، یکفی أن تعرف أنه: فی زمن مجیء نبی الإسلام ، کان حکام مکه والمدینه من الإیرانیین. کتب إلیهم خسرو برویز: ألقوا القبض على النبی! أولئک الذین رفعوا شعرهم إلى آذانهم ، ولهذا السبب أطلقوا علیهم اسم Muigosh أو Magi ، ذهبوا إلى باب المسجد لاعتقال النبی. سأل المحافظ جمیعهم یجلسون معًا: أیک محمد؟ سمع النبی صوته وقال لأحد أصحابه: قل له أن یقطع شعره حتى أتمکن من الرد علیه! کان علیه أن یصحح ویعود إلى النبی. لدینا أوامر باعتقالک! قال النبی: لا تنزعج! تمزق بطن خسرو بارفیز. قال المحافظ فی دهشه: کیف عرفت؟ قال أنه کشف لی. قال المحافظ إنه إذا کان هذا هو الحال ، فسأصبح مسلماً. بعد أیام قلیله من ذکر الجواسیس ، اعتنق الإسلام. حمله النبی فی نفس المنصب. حتى بعد وفاته ، تولى ابنه المنصب! لذلک ، کانت الحرب بین إیران والعرب نزاعًا داخلیًا. وکذلک الصینیین أو المغول! فی ذلک الوقت ، کانت الصین أیضًا جزءًا من إیران. بقیه القبائل الأصلیه هم الأویغور ، الذین لا یزالون لدیهم عادات فارسیه ، ویعتبرون أنفسهم إیرانیین. شکلوا أول جمهوریه إسلامیه فی العالم ، لکن الصهیونیه الدولیه ، التی کانت جمهوریه ترکستان الشرقیه الإسلامیه ، دمرت الجمیع بمساعده لینین ، وأقامت الشیوعیه. یعود جمیع الأوروبیین إلى روما أو أثینا ، مدینتین. أی أنه لم یکن هناک بلد یسمى الیونان أو روما! بدلاً من ذلک ، کانت مجرد مدینه ، وهذا هو السبب فی أن الحضاره باللغه الإنجلیزیه تسمى امرأه المدینه: إنها تعنی ساکن المدینه. أثناء الحضاره فی إیران ، کانت الإمبراطوریه العظیمه تتکون من عده مناخات ومئات المدن. ألکسندر ، الذی غزا إیران ، لم یکن رومانیاً! یدرس حالیا فی ترکیا تحت إشراف أرسطو ، مواطن إیرانی. وأرسطو الذی شهد المباراه! وکان إعدام شاهده ، على ید الحکومه الإیرانیه ، غاضبًا ، فقد قرأ الکثیر فی ذهن إسکند لدرجه أنه أجبره على مهاجمه إیران. بعد الهجوم ، أخذ الإسکندر أشخاصًا من کرمان ، الذین کانوا شجعانًا وشبه الحرب ، إلى روما لتدریب الحرس الثوری الإیرانی واستقروا فی الصحراء (ألمانیا الحالیه). هذا هو السبب فی أن الألمان هم إیرانیون: والألمانیون کرمان. زنجبار أو السود الأفارقه هم أیضا إیرانیون منفیون ، بعضهم فی الیمن وبعضهم فی المنفى. الإسبان هم نفس الأصفهان. الأکثر إثاره للاهتمام هو أن البروفیسور جهانغیری لدیه کتاب: نتیجه ثلاثین عامًا من بحثه: بلغه الهنود. یقول إن اللغه الهندیه لها جذورها فی اللغه الآریه. على الأرجح ، اضطر الهنود إلى المنفى العرقی: لمغادره أوروبا إلى الولایات المتحده من غرینلاند وجزر القطب الشمالی. بطبیعه الحال ، تغیرت الانهیارات الأرضیه بعض الأعمال. أی أنه ربما بمجرد ارتباط الولایات المتحده بأوروبا وآسیا ، تم فصل قالب عنها. لذلک ، فإن خریطه منخفضات شرق أمریکا وأوروبا الغربیه هی نفسها.

ئىرانلىق بولۇش بىر کىملىک(اویغوری زبان)

دۇنیادىکى ھەممە ئادەم ئىران پۇشتىدىن! ئىران دۇنیانىڭ مەرکىزى بولغاچقا ، شەرق ۋە غەرب ئۇنىڭ بىلەن ئۆلچىنىدۇ. بۇ بىزنىڭ ھازىرقى تارىخىمىزدا دۇنیادىکى بارلىق کىشىلەرنىڭ ئىراندىن کەلگەنلىکىدىن دېرەک بېرىدۇ. ئىراننىڭ ئۆزىدە لورس ، کۇردلار ، بالۇچىلار ، ئەرەبلەر بار ، ئۇلار ھەممىسى ئۆزىنى ئىرانلىق دەپ قارایدۇ. شۇڭا ، ئىران بىر مىللەت یاکى تىل ۋە ئىرق ئەمەس ، بەلکى تارىخىی کىملىک. یىراق شەرقتىکى جۇڭگودىن یىراق غەربتىکى مایاغىچە ، ھەممەیلەن ئۇنىڭغا تونۇش. بەزىلەر ئەرەبلەر ئىرانغا ھۇجۇم قىلدى دەیدۇ! ئۇلار تارىخنى بىلمەیدۇ. چۈنکى تارىخ کۆرسىتىپ بېرىدۇ: ئەرەبلەر ئىراننىڭ بىر قىسمى ئىدى. بۇ قاراشنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن شۇنى بىلىش یېتەرلىک: ئىسلام پەیغەمبىرى کەلگەن ۋاقىتتا ، مەککە ۋە مەدىنەنىڭ ۋالىیلىرى ئىرانلىقلار ئىدى. ھۆسروۋ پەرۋىز ئۇلارغا خەت یازغان: پەیغەمبەرنى قولغا ئېلىڭ! چاچلىرىنى قۇلىقىغا تىقىۋالغانلار ۋە بۇ سەۋەبتىن ئۇلار مۇیگوش یاکى ماگى دەپ ئاتالغانلار مەسچىتنىڭ ئىشىکىگە بېرىپ پەیغەمبەرنى قولغا ئالغان. ئۇلارنىڭ ھەممىسى بىللە ئولتۇراتتى ، ۋالىی سورىدى: ئایک مۇھەممەد؟ پەیغەمبەر سەللەللاھۇ ئەلەیھى ۋەسەللەم ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ ، بىر ھەمراھىغا: ئۇنىڭغا چېچىنى چۈشۈرۈۋېتىشنى ئېیت ، مەن ئۇنىڭغا جاۋاب بېرەلەیمەن! ئۇ تۈزىتىپ رەسۇلۇللاھنىڭ یېنىغا قایتىپ کەلدى. سېنى تۇتۇش بۇیرۇقىمىز بار! رەسۇلۇللاھ: خاپا بولماڭ! خوسروۋ پەرۋىزنىڭ قورسىقى یىرتىلىپ کەتتى. ۋالىی ھەیران بولۇپ: قانداق بىلىسىز؟ ئۇ ماڭا ئاشکارلاندى دېدى. ۋالىی مۇنداق دېدى: ئەگەر شۇنداق بولسا ، مەن مۇسۇلمان بولىمەن. جاسۇسلار دوکلات قىلىپ بىر نەچچە کۈندىن کېیىن ئۇ ئىسلام دىنىنى قوبۇل قىلدى. رەسۇلۇللاھ ئۇنى ئوخشاش ئورۇنغا قویدى. ئۇ ئۆلگەندىن کېیىنمۇ ئوغلى بۇ ۋەزىپىنى ئۆتکۈزۈۋالغان! شۇڭلاشقا ، ئىران بىلەن ئەرەبلەر ئوتتۇرىسىدىکى ئۇرۇش ئىچکى تالاش-تارتىش ئىدى. شۇنداقلا جۇڭگولۇقلار یاکى موڭغۇللار! ئۇ ۋاقىتلاردا ، جۇڭگومۇ ئىراننىڭ بىر قىسمى ئىدى. ئەسلى قەبىلىلەرنىڭ قالغانلىرى ئۇیغۇرلار بولۇپ ، ئۇلاردا یەنىلا پارس ئۆرپ-ئادىتى بار ، ئۇلار ئۆزىنى ئىرانلىق دەپ قارایدۇ. ئۇلار دۇنیادىکى تۇنجى ئىسلام جۇمھۇرىیىتىنى قۇردى ، ئەمما شەرقىی تۈرکىستان ئىسلام جۇمھۇرىیىتى بولغان خەلقئارالىق زىئونىزم لېنىننىڭ یاردىمى بىلەن ھەممەیلەننى یوقىتىپ ، کوممۇنىزم قۇردى. یاۋروپالىقلارنىڭ ھەممىسى رىم یاکى ئافىنادىن ئىبارەت ئىککى شەھەرگە تۇتىشىدۇ. دېمەک ، گرېتسىیە یاکى رىم دېگەن دۆلەت یوق ئىدى! بەلکى ئۇ پەقەت بىر شەھەر ، شۇڭلاشقا ئىنگلىز تىلىدىکى مەدەنىیەت شەھەر ئایال دەپ ئاتىلىدۇ: ئۇ شەھەر ئاھالىسىنى کۆرسىتىدۇ. ئىراندىکى مەدەنىیەت بولسا ، بۈیۈک ئىمپېرىیە بىر قانچە ئىقلىم ۋە نەچچە یۈز شەھەردىن تەرکىب تاپقان. ئىرانغا تاجاۋۇز قىلغان ئىسکەندەر رىم ئەمەس! ئۇ ھازىر ئىران پۇقراسى ئارىستوتىلنىڭ قول ئاستىدا تۈرکىیىدە ئوقۇۋاتىدۇ. ھەمدە ئویۇنغا شاھىت بولغان ئارىستوتىل! ئۇنىڭ گۇۋاھچىسىنىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئىران ھۆکۈمىتىنىڭ قولىدا بولۇپ ، غەزەپلەندى ، ئۇ ئىسکەندنىڭ کاللىسىدا ئۇنى کۆپ ئوقۇدى ۋە ئۇنى ئىرانغا ھۇجۇم قىلىشقا قىستىدى. ھۇجۇمدىن کېیىن ، ئالېکساندىر کېرماندىن باتۇر ۋە جەڭگىۋار کىشىلەرنى ئېلىپ ، رىمغا بېرىپ IRGC نى مەشىقلەندۈردى ۋە قۇملۇققا (ھازىرقى گېرمانىیە) ئولتۇراقلاشتى. شۇڭلاشقا گېرمانلار ئىرانلىق ، گېرمان بولسا کېرمان. زانزىبار یاکى ئافرىقىلىق قارا تەنلىکلەرمۇ سۈرگۈن قىلىنغان ئىرانلىقلار ، بەزىلىرى یەمەندە ، بەزىلىرى سۈرگۈندە. ئىسپانىیەلىکلەر ئىسفاھانىلىقلار بىلەن ئوخشاش ئىدى. ئەڭ قىزىقارلىق یېرى ، پروفېسسور جاھانگىرىنىڭ بىر کىتابى بار: ئۇنىڭ ئوتتۇز یىللىق تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسى: ھىندىستانلىقلارنىڭ تىلىدا. ئۇ مۇنداق دېدى: ھىندىستان تىلىنىڭ یىلتىزى ئارىیان تىلىدا. ھىندىستانلىقلار ئېھتىمال مىللىی سۈرگۈنگە مەجبۇرلانغان بولۇشى مۇمکىن: یاۋروپادىن گرېنلاندىیە ۋە شىمالىی قۇتۇپ ئارىلىدىن ئامېرىکىغا کېتىش. تەبىئىیکى ، تاغ گۈمۈرۈلۈپ چۈشۈش بەزى ئەسەرلەرنى ئۆزگەرتتى. دېمەک ، بەلکىم ئامېرىکا یاۋروپا ۋە ئاسىیاغا ئۇلانغاندىن کېیىن ، ئۇنىڭدىن بىر قېلىپ ئایرىۋېتىلگەن بولۇشى مۇمکىن. شۇڭلاشقا ، شەرقىی ئامېرىکا ۋە غەربىی یاۋروپانىڭ چۈشکۈنلۈک خەرىتىسى ئوخشاش. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

واردات کشور هشت میلیارد دلار کاهش یافته است

مسئولان را مدیون خود کرد

سرویس صحن دکتر قالیباف در نطق پیش از دستور: ملت ایران با حضور خود بیش …