خانه / خبر ها / تاموقعیکه اسراییل هست برادر کشی ادامه دارد

تاموقعیکه اسراییل هست برادر کشی ادامه دارد

پنجشیر نمونه برادرکشی در قرن ۲۱است طالبان و احمد مسعود هیچ اختلافی در منافع ملی و صلح و امنیت مردم افغانستان ندارند ولی برادرکشی میکنند چرا که اسراییل از پنجشیر خواسته و البته این ارثیه استعمار است ابتدا انگلیس و اروپا از این اختلافات سود می بردند و معروف است میگفتند اختلاف بیانداز حکومت کن بعد استعمار نو یعنی امریکا و شوروی شدند بعد از فروپاشی شوروی امریکا شاخ شد و حالا نوبت اسراییل است که این نامرد کرد نما گفت کردستان پنجشیر ایران است.

چرا برادر کشی؟

پنجشیر نمونه برادرکشی در قرن ۲۱است: طالبان و احمد مسعود هیچ اختلافی در منافع ملی و صلح و امنیت مردم افغانستان ندارند، ولی برادرکشی میکنند چرا که: اسراییل از پنجشیر خواسته! و البته این ارثیه استعمار است: ابتدا انگلیس و اروپا از این اختلافات سود می بردند: معروف است میگفتند اختلاف بیانداز حکومت کن. بعد استعمار نو یعنی امریکا و شوروی شدند. بعد از فروپاشی شوروی امریکا شاخ شد و حالا نوبت اسراییل است که: یک نامرد کرد نما هم گفته: کردستان پنجشیر ایران است. به عبارت روشنتر هرجا استخوان لای زخم است  مگس در انجا می نشیند. ولذا یا باید زخم را ضدعفونی کرد و یا مگس ها را کشت. دین اسلام و تشیع در جهان برای مرحم زخم ها آمدند، ولی پیروان دین های قبلی که خود را محکوم به نابودی می دیدند، ناچار به یار کشی از بین شیعه پرداختند. ممکن است عجیب باشد ولی اگر شیعه نبود هیچ دینی نبود! اگر فداکاری امام حسین ع نبود، یزید و یزیدیان اسلام را نابود می کردند. زیرا که یزید در مستی های شبانه شعری از خود می خواند: نه دینی بوده و نه وحی آمده «لَعِبَتْ هاشِمُ بِالْمُلْکِ فَلاَ  خَبَرٌ جاءَ، وَ لاَ وَحْىٌ نَزَلْ، لَیْتَ أَشْیاخِی بِبَدْر شَهِدُوا *** جَزَعَ الْخَزْرَجُ مِنْ وَقْعِ الاَسَلْ: لذا اساس وحی و دین از بین می رفت. و آن هنگام بود که هیچ دینی باقی نمی ماند. زیرا همه ادیان براساس وحی است و اگر وحی تکذیب شود فرقی بین مسلمان و مسیحی و یهودی نیست. چنانچه در قرن حاضر هم لنین گفت: باید دین را براندازیم. دین افیون توده ها است. و اگر فداکاری امام و شهدا نبود، کمونیزم و لیبرالیزم مانند دوتیغه یک قیچی هرچه دین را نابود کرده بودند. چنانچه نابودی دین از غرب شروع شد! اساس تمدن غرب برمبنای اومانیسم یعنی انسان خدایی بنا شده بود و این داستان امروز و دیروز نیست که داستان کل تاریخ است و برای همین گفته شده کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. زیرا این اعتقادات در یونان قدیم هم بود. درمصر باستان هم بود و حتی در ایران پیشرفته! نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت مرگ خدا را تصویر می کند و ارابه خدایان خدا را انسان های فرازمینی و خیالی می داند. و آنها را در کوه المپ زندانی می نماید. زیرا خدایان انسان را آفریدند ولی انسان رشد کرد و خدایان را بازنشسته نمود. لذا خدایان تصمیم گرفتند انسان را دو نیمه کنند که هرگز همدیگر را نیابند! بلب چنین بود داستان خدایان و ادیان در قرن نوزدهم و بیستم. و اگر فداکاری شیعه نبود اهل سنت که هیچ اهل تورات و انجیل هم به فنا رفته بودند. چون هیچکدام حاضر نبودند در برابر این سیل بنیان کن بی خدایی مقاومت کنند. شهادت و شهید شدن فقط در مکتب امام خمینی مطرح شد. و ایشان بود که فرمود: مکتبی که شهادت دارد اسارات ندارد. و همه اینها برگرفته از مکتب محرم و اربعین و عاشورا است. به همین دلیل همه راهها به مبارزه با اربعین ختم می شود. دشمنان برای اختلاف افکنی همه کار می کنند. از یهودیها گروهی بنام صهیونیست درست می کنند، از مسیحی ها بنام لیبرالیزم و از اهل سنت به نام وهابیت و از اهل شیعه دوازده امامی هم گروه بهائیت. به آنها اسلحه و پول می دهند تا مبارزه کنند. و بعد اسمش را می گذراند اختلاف داخلی! اگر گروه داعش از سوی آمریکا تجهیز نشود و از سوی عربستان وهابی حمایت مالی نگردد و از سوی صهیونیزم آموزش نبیند، ایا می تواند اعلام وجود کند؟ چه رسد که بخواهد قدرت نمایی کند. اما اتحاد خداجویان باعث شد تا اروپا و سگ پیر استعمار از بین برود و امریکا و شوروی دچار فروپاشی شود و لذا ارث همه اینها به صهیونیزم و ارتجاع رسیده باید جهان به مقابله با صهیونیزم برود تا برادر کشی ها تمام شود. اختلافات از بین برود و همه جهان امت واحده شوند.

Why kill a brother?

Panjshir is an example of fratricide in the 21st century: the Taliban and Ahmad Massoud have no differences in the national interests and peace and security of the Afghan people, but they commit fratricide because: Israel has asked Panjshir! And, of course, this is the legacy of colonialism: At first, Britain and Europe took advantage of these differences: it is well known that they used to argue and rule. Then came the new colonization of the United States and the Soviet Union. After the collapse of the Soviet Union, the United States became horny, and now it is Israel’s turn to say: A Kurdish coward also said: Kurdistan is the Panjshir of Iran. In other words, wherever there is a bone in the wound, flies sit there. Therefore, either the wound must be disinfected or flies must be killed. Islam and Shiism came to the world to heal the wounds, but the followers of the previous religions, who condemned themselves to destruction, were forced to seek help from the Shiites. It may be strange, but if it were not for Shiites, there would be no religion! Were it not for the sacrifice of Imam Hussein, Yazid and the Yazidis would have destroyed Islam. Drunken night because Yazid in his poem reads: Neither religious nor revealed “: So by revelation and religion was disappearing. And that was when no religion remained because all religions are based on revelation, and if revelation is denied, there is no difference between a Muslim and a Christian and a Jew. As Lenin said in the present century, we must overthrow religion. Opium is the religion of the masses. And if it were not for the sacrifice of the Imam and the martyrs, communism and liberalism, like a pair of scissors, would have destroyed everything in religion. If the destruction of religion started from the West! The basis of Western civilization was based on humanism, that is, the divine man, and this is not the story of today and yesterday, which is the story of the whole history, and that is why it has been said that the whole day of Ashura and the whole land of Karbala. Because these beliefs were also in ancient Greece. It was in ancient Egypt and even advanced in Iran! Nietzsche said in the book that Zarathustra depicts the death of God and considers the chariot of the gods of God to be extraterrestrial and imaginary human beings. And imprisons them on Mount Olympus. Because the gods created man, but man grew and retired the gods. So the gods decided to split man in two so that they would never find each other! This was the story of gods and religions in the nineteenth and twentieth century’s. And if it were not for the sacrifice of the Shiites, the Sunnis would have perished, and none of the Torah and the Bible would have perished. Because none of them were willing to resist this founding flood of atheism. Martyrdom and martyrdom were discussed only in the school of Imam Khomeini. And he was the one who said: The school that bears witness has no captives. And all this is taken from the school of Muharram, Arbaeen and Ashura. For this reason, all roads lead to the struggle against Arbaeen. Enemies work for discord. They form a group of Jews called Zionists, a group of Christians called Liberalism, a Sunni group called Wahhabis, and a group of Twelve Imams called Baha’is. They are given weapons and money to fight. And then it goes by the name of internal strife! If ISIS is not equipped by the United States and is not financially supported by Wahhabis Saudi Arabia and is not trained by Zionism, can it be declared? Let alone show his power. But the alliance of the God-seekers caused the destruction of Europe and the old dog of colonialism, and the collapse of the United States and the Soviet Union, and therefore the legacy of all this reached Zionism and reaction. Disputes will be resolved and the whole world will be united.

لماذا تقتل أخا؟

بنجشیر هو مثال على قتل الأخوه فی القرن الحادی والعشرین: طالبان وأحمد مسعود لیس لدیهم اختلافات فی المصالح الوطنیه وسلام وأمن الشعب الأفغانی ، لکنهم یرتکبون قتل الأخوه لأن: إسرائیل طلبت من بنجشیر! وبالطبع ، هذا هو إرث الاستعمار: فی البدایه ، استفادت بریطانیا وأوروبا من هذه الاختلافات: من المعروف أنهما اعتادت المجادله والحکم. ثم جاء الاستعمار الجدید للولایات المتحده والاتحاد السوفیتی. بعد انهیار الاتحاد السوفیتی ، أصبحت الولایات المتحده متوتره ، والآن حان دور إسرائیل لتقول: قال جبان کردی أیضًا: کردستان هی بنجشیر إیران. بعباره أخرى ، حیثما یوجد عظم فی الجرح ، یجلس الذباب هناک. لذلک ، إما یجب تطهیر الجرح أو قتل الذباب. جاء الإسلام والشیعه إلى العالم لمداواه الجراح ، لکن أتباع الدیانات السابقه ، الذین حکموا على أنفسهم بالدمار ، اضطروا إلى طلب المساعده من الشیعه. قد یکون غریباً ، لکن لولا الشیعه لما کان هناک دین! لولا تضحیه الإمام الحسین ویزید والیزیدیین لقضوا على الإسلام. لأن یزید یقرأ قصیده فی سکره باللیل: “لم یکن دینًا ولا وحیًا”:( آمده «لَعِبَتْ هاشِمُ بِالْمُلْکِ فَلاَ  خَبَرٌ جاءَ، وَ لاَ وَحْىٌ نَزَلْ، لَیْتَ أَشْیاخِی بِبَدْر شَهِدُوا *** جَزَعَ الْخَزْرَجُ مِنْ وَقْعِ الاَسَلْ ) لذلک ضاع أساس الوحی والدین. وکان ذلک عندما لم یبق دین لأن جمیع الأدیان تقوم على الوحی ، وإذا تم إنکار الوحی ، فلا فرق بین مسلم ومسیحی ویهودی. کما قال لینین فی القرن الحالی ، یجب أن نسقط الدین. الأفیون هو دین الجماهیر. ولولا تضحیه الإمام والشهداء ، لکانت الشیوعیه واللیبرالیه ، مثل المقص ، قد دمرت کل شیء فی الدین. لو هدم الدین بدأ من الغرب! کان أساس الحضاره الغربیه یقوم على الإنسانیه ، أی الإنسان الإلهی ، وهذه لیست قصه الیوم والأمس ، وهی قصه التاریخ کله ، ولهذا قیل إن یومنا هذا کله. عاشوراء وکل ارض کربلاء. لأن هذه المعتقدات کانت أیضًا فی الیونان القدیمه. کان فی مصر القدیمه وحتى تقدم فی إیران! قال نیتشه فی الکتاب أن زرادشت یصور موت الله ویعتبر مرکبه آلهه الله کائنات بشریه خیالیه وخیالیه. ویسجنهم على جبل أولیمبوس. لأن الآلهه خلقوا الإنسان ، لکن الإنسان کبر وتقاعد الآلهه. لذلک قررت الآلهه تقسیم الإنسان إلى قسمین حتى لا یجدا أحدهما الآخر أبدًا! کانت هذه قصه الآلهه والأدیان فی القرنین التاسع عشر والعشرین. ولولا تضحیه الشیعه والسنه الذین لم یهلکوا فی التوراه والإنجیل. لأن أیاً منهم لم یکن على استعداد لمقاومه هذا الطوفان التأسیسی من الإلحاد. الاستشهاد والاستشهاد نوقشا فقط فی مدرسه الإمام الخمینی. وهو الذی قال: المدرسه الشاهده لیس لها أسیر. وکل هذا مأخوذ من مدرسه محرم والأربعین وعاشوراء. لهذا السبب ، کل الطرق تؤدی إلى النضال ضد الأربعین. الأعداء یعملون من أجل الفتنه. وهم یشکلون مجموعه من الیهود تسمى الصهاینه ، ومجموعه من المسیحیین تسمى اللیبرالیه ، ومجموعه سنیه تسمى الوهابیین ، ومجموعه من اثنی عشر إمامًا تسمى البهائیین. لقد حصلوا على الأسلحه والمال للقتال. وبعد ذلک یطلق علیه اسم الفتنه الداخلیه! إذا لم یتم تجهیز داعش من قبل الولایات المتحده ولا تتلقى الدعم المالی من السعودیه الوهابیه ولم یتم تدریبها من قبل الصهیونیه ، فهل یمکن إعلانها؟ ناهیک عن إظهار قوته. لکن تحالف دعاه الله تسبب فی تدمیر أوروبا وکلب الاستعمار القدیم ، وانهیار الولایات المتحده والاتحاد السوفیتی ، وبالتالی وصل إرث کل هذا إلى الصهیونیه ورد الفعل. سیتم حل الخلافات وسیتحد العالم کله.

Pourquoi tuer un frère ?

Le Panjshir est un exemple de fratricide au 21ème siècle : les talibans et Ahmad Massoud n’ont aucune différence dans les intérêts nationaux et la paix et la sécurité du peuple afghan, mais ils commettent un fratricide parce que : Israël a demandé le Panjshir ! Et, bien sûr, c’est l’héritage du colonialisme : au début, la Grande-Bretagne et l’Europe ont profité de ces différences : il est bien connu qu’elles se disputaient et régnaient. Puis vint la nouvelle colonisation des États-Unis et de l’Union soviétique. Après l’effondrement de l’Union soviétique, les États-Unis sont devenus excités, et maintenant c’est au tour d’Israël de dire : Un lâche kurde a également dit : le Kurdistan est le Panjshir de l’Iran. En d’autres termes, partout où il y a un os dans la plaie, les mouches s’y installent. Par conséquent, soit la plaie doit être désinfectée, soit les mouches doivent être tuées. L’islam et le chiisme sont venus au monde pour panser les plaies, mais les adeptes des religions précédentes, qui se sont condamnés à la destruction, ont été contraints de demander l’aide des chiites. C’est peut-être étrange, mais sans les chiites, il n’y aurait pas de religion ! Sans le sacrifice de l’Imam Hussein, les Yazids et les Yézidis auraient détruit l’Islam. Car Yazid récite un poème dans son ivresse nocturne : « Ce n’était ni religieux ni révélation » : Par conséquent, la base de la révélation et de la religion était perdue. Et c’est alors qu’aucune religion n’est restée parce que toutes les religions sont basées sur la révélation, et si la révélation est niée, il n’y a aucune différence entre un musulman et un chrétien et un juif. Comme le disait Lénine au siècle présent, nous devons renverser la religion. L’opium est la religion des masses. Et sans le sacrifice de l’Imam et des martyrs, le communisme et le libéralisme, comme une paire de ciseaux, auraient tout détruit dans la religion. Si la destruction de la religion partait de l’Occident ! La base de la civilisation occidentale était basée sur l’humanisme, c’est-à-dire l’homme divin, et ce n’est pas l’histoire d’aujourd’hui et d’hier, qui est l’histoire de toute l’histoire, et c’est pourquoi il a été dit que toute la journée de Achoura et tout le pays de Karbala. Parce que ces croyances existaient aussi dans la Grèce antique. C’était dans l’Egypte ancienne et même avancé en Iran ! Nietzsche a dit dans le livre que Zarathoustra dépeint la mort de Dieu et considère le char des dieux de Dieu comme des êtres humains extraterrestres et imaginaires. Et les emprisonne sur le mont Olympe. Parce que les dieux ont créé l’homme, mais l’homme a grandi et retiré les dieux. Alors les dieux décidèrent de diviser l’homme en deux pour qu’ils ne se retrouvent jamais ! C’était l’histoire des dieux et des religions aux XIXe et XXe siècles. Et sans le sacrifice des chiites, les sunnites, qui n’auraient pas péri dans la Torah et la Bible. Car aucun d’entre eux n’a voulu résister à ce flot fondateur d’athéisme. Le martyre et le martyre n’étaient discutés qu’à l’école de l’imam Khomeini. Et c’est lui qui a dit : L’école qui témoigne n’a pas de captifs. Et tout cela est tiré de l’école de Muharram, Arbaeen et Ashura. Pour cette raison, tous les chemins mènent à la lutte contre Arbaeen. Les ennemis travaillent pour la discorde. Ils forment un groupe de juifs appelés sionistes, un groupe de chrétiens appelé libéralisme, un groupe sunnite appelé wahhabites et un groupe de douze imams appelés baha’is. On leur donne des armes et de l’argent pour se battre. Et puis ça s’appelle le conflit interne ! Si Daech n’est pas équipé par les États-Unis et n’est pas soutenu financièrement par l’Arabie saoudite wahhabite et n’est pas entraîné par le sionisme, peut-on le déclarer ? Sans parler de montrer son pouvoir. Mais l’alliance des chercheurs de Dieu a causé la destruction de l’Europe et du vieux chien du colonialisme, et l’effondrement des États-Unis et de l’Union soviétique, et donc l’héritage de tout cela a atteint le sionisme et la réaction. Les différends seront résolus et le monde entier sera uni.

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

شورای عالی علمای شیعه با طالبان

کشور افغانستان , طالبان , شیعیان , «محمد اکبری» معاون این شورا در نشست گفت: …