یکشنبه , ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
خانه / اندیشکده حکمرانی جهانی / ایجاد تاسیسات آبرسانی در سبزه میدان
ایجاد تاسیسات آبرسانی در سبزه میدان
ایجاد تاسیسات آبرسانی در سبزه میدان

ایجاد تاسیسات آبرسانی در سبزه میدان

ایجاد تاسیسات آبرسانی در سبزه میدان قزوین منوط به انجام مطالعات باستانشناختی شد/ یافتههای باستانشناسیمتعلق به مکان دیگریاند

لایههای کاوش شده در محدوده سبزه میدان قزوین که در آنها مواد فرهنگی از قبیل سفال، استخوان و دیگر یافتهها به دست آمد هیچ کدام ازنوع نهشته فرهنگی برجا نیستند و در نتیجه جابجایی از مکانی به مکان دیگر حمل شده اند.

به گزارش روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، حمزه کریمی سرپرست هیأت باستانشناسی ۲۷تیر ۱۴۰۰با اعلام این خبرگفت: سبزهمیدان (میدان آزادی)، بزرگ‌‌ترین و مهم‌‌ترین فضای شهری قزوین محسوب میشود که در گذشته بخشی از محدودهدولتخانهصفویه، در زمان پایتختی این شهر بوده و در حال حاضر نقش مهمی از نظر هویتی وعملکردی در شهر ایفا میکند.

او افزود:پیرو نامه شهرداری قزوین، برای صدور مجوز به منظور ایجاد تاسیسات آبرسانی بمنظور آبیاری درختان و فضای سبز در محدوده ضلعشمالغربی سبزه میدان، اقدامات اولیه از سوی اداره میراث فرهنگی استان با بازدید از محل انجام شد.

این باستانشناس خاطرنشان کرد:لذا با بررسی این طرح در کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین با توجه به ایجاد دخل وتصرف در صورت ایجاد تأسیسات آبی، پیش زمینه اجرایی شدن یا نشدن این طرح منوط به انجام مطالعات باستانشناختی شد.

 کریمی اظهارکرد: به همین منظور با درخواست اداره کل استان و صدورمجوز از طرف ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، برنامهگمانهزنی به منظور پاسخگویی به استعلام بافت تاریخی، سبزه میدان آغاز شد..

سرپرست هیأت باستانشناسی گفت: در این راستا در بخش شمالغربی محوطه و در قسمتی که به منظور ساخت تاسیسات آبی خاکبرداریشده یک گمانه دو در دو  متر و یک ترانشه چهار در چهار متر برای شناسایی وضعیت لایهها وآثار معماری تا سطح خاک بکر مورد کاوش قرارگرفت.

او افزود:با توجه به اینکه بخش مورد نظر در جهت شرقی غربی ۱۷ متر طول و در جهت شمالی جنوبی ۱۳ متر عرض دارد، تصمیم بر آن شد بهمنظور پوشش کامل محدوده یک گمانه آزمایشی در شرق و یک ترانشه در بخش غربی محدوده که بتواند درصد برخورد احتمالی با آثارمعماری ویافتههای فرهنگی را افزایش دهد، ایجاد شود.

کریمی با اشاره به اینکه پیش از شروع کاوش حدود یک متر از لایههای این بخش توسط بولدزر خاکبرداری و گود برداری شده بود تصریحکرد: به همین منظور کاوش در سطح گمانه آزمایشی در بخش شرقی با ثبت جمعا ۶ کانتکست ادامه یافت ودر عمق ۲۳۰- سانتیمتراز سطحگمانه با نمایان شدن یک مسیر انتقال آب ساخته شده از تنبوشه های سفالی که تنها کانتکست برجای این کاوش بود،کاوش در گمانهآزمایشی متوقف شد.

به گفته این باستانشناس، کاوش در بخش غربی نیز در عمق ۴۵۰-  سانتیمتر از سطح ترانشه و با حصول اطمینان از بکر بودن بافت خاککاوش در اینترانشه متوقف شد.

سرپرست هیأت کاوش تصریح کرد: در نهایت و بر اساس تمام اطلاعات موجود میتوان نتیجه گرفت لایههای کاوش شده در محدوده مورد نظرسبزه میدان که در آنها مواد فرهنگی از قبیل سفال ، استخوان و دیگر یافتهها به دست آمد هیچ کدام از نوع نهشته فرهنگی برجا  (in situ)نیستند وماهیت آنها به شکل کانتکست نوع سوم (بافتی که در نتیجه جابجایی از مکانی به مکان دیگر حمل شده) است.

او در پایان تصریح کرد:تنها کانتکست برجای به دست آمده از کاوش در محدوده سبزه میدان یک مسیر انتقال آب است که با استفادهازتنبوشههای سفالی و آجر ساخته شده که با توجه به همسانی توالی لایهها در هر دو ترانشه می توان گفت این تنبوشه های سفالی نیزدر داخل بافت خاک بکر کار گذاشته شدهاند.

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

اصلاح قانون اساسی عراق در جهت جمهوریت

قانون اساسی عراق باید اصلاح شود

قانون اساسی عراق باید اصلاح شود نهضت به حق مردمی و رهبری مقتدی صدر در عراق باید درست ساماندهی شود تعطیل پارلمان عراق مشکلی حل نمی کند بلکه باید قانون اساسی تغییر کند. زیرا در قانون اساسی عراق رئیس جمهور رئیس یک قبیله کوچک است در حالیکه دموکراسی جکم می کند همه مردم عراق در انتخاب او نقش داشته باشند.