خانه / خبر ها / سید محمود
بیانیه شماره ۱ائتلاف بزرگ ورزش ایران
بیانیه شماره ۱ائتلاف بزرگ ورزش ایران

سید محمود

سیدمحمودامامیان دبیرکل ائتلاف بزرگ ورزش ایران درجمع اساتید،مدیران وپیش کسوتان ورزش گفت:ورزش کشورمتاسفانه دراین ۴۲ سال بیشتردردست سیاسیون بوده وکمترازخودورزشی هابرای مدیریت عالی استفاده شده است واین یک مشکل ومعضل درورزش کشورتاکنون بوده وصدمه بزرگی به ورزش وجوانان کشورزده است ویکی ازمشکلات دستگاه ورزش ،کارگزاران فاسدوغیرمتعهددرسطوح مختلف مدیریتی است.رانتخواری،ویژه خواری،سوءاستفاده ازمقام و….ازآسیب های مدیران فاسدونالایق دربدنه ورزش است که ورزش کشوررابه پرتگاه سقوط برده است.🌴امامیان افزود:گفتمان دولت انقلابی رارهبرمعظم انقلاب اسلامی بارهامطرح ومولفه هاوشاخصه های آن رابطورمفصل تبیین کرده اند.ازنظرایشان اندیشه وکنش انقلابی درتمام عرصه های حیات اجتماعی وکلان جامعه ایرانی تنهاراه برون رفت ازمحدودیت ها،محرومیت هاوممنوعیت هاست.به تعبیردیگرحل مشکلات معلول هرعلتی(چه خارجی وچه داخلی)باعمل انقلابی وجهادی قابل حل است.حضرت ایشان فرمودند:”ماهرجایک مدیریت انقلابی فعال وپرتحرک داشتیم کارهاپیش رفته است وهرجامدیریت های غیرانقلابی وبی تحرک داشتیم کارهامتوقف مانده یاانحراف پیداکرده اند.”ورزش کشورامروزه مدیران جهادی وانقلابی میخواهد.نبایدعناصردگراندیش درورزش گمارده شوند.ورزش ایران دروضعیت خوبی بسرنمی بردوبیماراست..🌴امامیان گفت:آیت الله رئیسی برای پیشبرداهداف نظام نیازبه افرادی دارندکه دیدگاه عاشورایی داشته باشندنه تاسوعایی..روحیه ایثارومدیریت جهادی دروزیرورزش وجوانان ومدیران میانی بایدباشدتابتواندخواسته ومطالبات مردم قهرمان ومقام عظمای ولایت رامحقق کنند.🌴روابط عمومی واطلاع رسانی ائتلاف بزرگ ورزش ایران🌴

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

تمام کشورها

با اعلام حکومت علوی عید غدیر را جشن بگیرند

دیدگاهتان را بنویسید