خانه / یادداشت های مدیر مسوول / الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت لازم نداریم.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت لازم نداریم.

سلام
الگوی پردازی یعنی محدود سازی در حالیکه پیشرفت به معنی غیر محدود سازی است پس الگوی پیشرفت یعنی محدود سازی غیر محدودها! به عبارت بهتر ابتدا باید کار شود بعد تئوریزه شود نه اینکه تئوریزه شود بعد کار بشود! در جنگ کسی الگو نداشت بلکه خودجوش بودند چون اگر از الگوی نظامی پیروی می کردند دشمن دستشان را می خواند! پس الگو سازی نمی خواهد!

دفاع مقدس و تئوری پیشرفت

هفته دفاع مقدس در حالی آغاز می شود، که چهلمین سال خود را پشت سر می گذارد: و کوله باری از تجربیات ناب است. هرسال که می گذرد ابعاد تازه ای از ان، روشن می شود به گونه ای که به یک افتخار ابدی تبدیل می شود. برخلاف انچه که دشمنان داخلی و خارجی، سعی دارند آن را یک جنگ کور با افرادی کم توان معرفی کنند، دفاعی بود در مقابل همه تکنیک ها و تاکتیک های پیشرفته جهان. یعنی درواقع تکنیک های برنامه ریزی و هدایت دفاع مقدس، همیشه یک قدم جلوتر از همه پیشرفتهای جهان بوده. زیرا که استکبار جهانی از امپریالیسم آمریکا، سوسیالیسم اروپا و ارتجاع عرب، و صهیونیزم بین الملل آخرین دستاوردهای:علوم نظامی اعم از سخت افزار و نرم افزار را، در جبهه مقابل داشت. همه آنها با برنامه ریزی ها و سازماندهی های پیشرفته تر، از بین رفتند. صدام  که جلودار انها بود به چوبه دار خودشان، آویخته شد. پس موضوع پیشرفت نظامی ایران، یک خیال یا یک افسانه و یا تصورات ذهنی نبود. بلکه همان منطق الهی بود که: خون را بر شمشیر پیروز می گرداند. به همین جهت با نفوذ لیبرالها، تفکرات اصلاح طلبی و رویزیونیستی سعی شد: که آن تفکر جهادی در نطفه بماند، و به ابعاد اقتصادی یا سیاسی شیوع پیدا نکند. این است وظیفه اولیه بنیاد حفظ آثار، که بتواند امتداد دفاع مقدس را در: زمینه های فکری و اقتصادی هم ترسیم نماید. اقتصاد جبهه چه بود؟ تدارک در انجا چه شیوه ای داشت که: اکنون لیبرال ها مانع آن می شوند؟ تا ثابت کنند اسلام بدون عصای لیبرالیسم، نمی تواند حکومت را اداره کند؟ گرانی در جامعه، همان گرفتن عصا از اسلام است. پیشرفت های تاکتیکی و تکنیکی، از چه مولفه هایی برخوردار بود که: اکنون لیبرال ها آن را سترون کرده اند، تا بتوانند کاسه گدایی خود را در مقابل استعمار: غربی و عربی و عبری توجیه کنند. ممکن است عده ای ان را بی ادعایی رزمندگان بدانند. و به همین دلیل مانع انتقال شوند، ولی انتقال تجربیات سیاسی و اقتصادی جبهه ها به آینده، برای تنظیم اصول پیشرفت الگوهای اسلامی لازم است، چرا که پیشرفت الگو نمی خواهد! زیرا در انصورت باید: چرخ را دوباره اختراع، و نیروی بخار را دوباره کشف کند. پیشرفت امری ذاتی است. و الگو بعد از ان باید ارائه شود، نه قبل از ان! رزمندگان ما بطور خودجوش نام نویسی می کردند، بطور خودجوش عملیات را اداره می کردند، و بطور خودجوش زیر دریایی و پهباد(مهاجر) را می ساختند. اگر قرار بود که الگو برداری کنند، باید ابتدا فرانسیس بیکن و میشل فوکو را تربیت کنند! پس باید هفتصد سال به عقب برگردند! در تئوری مدیریت بارها این موضوع بحث شده است: آیا باید اصول مدیریت را نوشت، و مدیران را به اجرای ان مجبور کرد؟ یا مدیریت نتیجه بررسی کار های مدیران است؟ به قول فلاسفه از کل باید به جز رسید، یا از جز به کل؟ قیاس باید فرمود یا استقرا؟ برای درک بهتر موضوع باید بدانیم: سیستم های حکومتی یا عقیدتی هم مانند: همه سیستم ها به اجزا خود وابسته اند، اگر حتی یک عضو از دیگر سیستم ها پیوند زده شوند، طرد میکند و یا کارکرد نخواهند داشت. پس اگر برای مدیریت در اسلام، از مدیریت غیر اسلامی پیوندی انتخاب کنیم، امکان موفقیت وجود ندارد.اسلام برای خود کلیتی است که: همه چیز را دارد. زیرا از سوی خداوند تبارک که: آفریننده همه چیز است نازل شده است. قرض از سیستم های شیطانی، ضربه کامل بودن دین وارد می کند. مثل اینکه بگوییم برنامه ریزی اسلامی، همان برنامه ریزی غربی است. فیزیک اسلامی همان فیزیک کپرنیک است. پس وقتی از کلیت وارد جزئیات میشویم باید اسلام اصل باشد، و بقیه فرع باشند.

Sacred Defense and Theory of Progress

Holy Defense Week begins as it turns 40: and it’s a bag of pure experiences. With each passing year, new dimensions of it become clear, so that it becomes an eternal honor. Contrary to what internal and external enemies are trying to portray as a blind war with the weak, it was a defense against all the advanced techniques and tactics of the world. In fact, the techniques of planning and directing the sacred defense have always been one step ahead of all world developments. Because the global arrogance of American imperialism, European socialism and Arab reaction, and international Zionism had the latest achievements: military science, both hardware and software, on the opposite front. They all disappeared with more advanced planning and organization. Saddam, who was in front of them, was hanged. So the subject of Iran’s military progress was not a fantasy or a myth or a mental imagination. Rather, it was the divine logic that made blood triumphant over the sword. For this reason, with the influence of the liberals, reformist and revisionist ideas were tried: to keep that jihadist thought in its infancy, and not to spread it to economic or political dimensions. This is the primary task of the Foundation for the Preservation of Relics, which can draw the line of sacred defense in the intellectual and economic fields. What was the economy of the front? How did the preparation work there: Are the liberals now blocking it? To prove that Islam cannot run the government without the staff of liberalism? Expensiveness in society is the same as taking a cane from Islam. What were the components of tactical and technical progress that the liberals have now sterilized so that they can justify their begging bowl against colonialism: Western, Arabic, and Hebrew? Some may consider it an unclaimed claim of warriors. And for this reason, they should prevent the transfer, but the transfer of the political and economic experiences of the fronts to the future is necessary to regulate the principles of the development of Islamic models, because it does not want the development of the model! Because then he must: reinvent the wheel, and rediscover the power of steam. Progress is inherent. And the template should be provided after that, not before! Our warriors spontaneously registered, spontaneously conducted operations, and spontaneously built submarines and drones (migrants). If they were to model, they would have to train Francis Bacon and Michel Foucault first! So they have to go back seven hundred years! In management theory, this issue has been discussed many times: should the principles of management be written, and managers be forced to implement it? Or is management the result of reviewing the work of managers? According to philosophers, should the whole be reached except, or from the whole to the whole? Should analogy be said or induction? To better understand the issue, we need to know: Government or ideological systems, such as: All systems are dependent on their components, if even one member is linked from other systems, it will reject or will not work. So if we choose a link from non-Islamic management for management in Islam, there is no possibility of success. Islam is a totality that has: everything. Because it was revealed by God the Blessed, who is the Creator of all things. Borrowing from evil systems strikes at the perfection of religion. It is like saying that Islamic planning is the same as Western planning. Islamic physics is the same as Copernican physics. So when we go into details from the whole, Islam must be the principle, and the rest must be the sub-principles.

الدفاع المقدس ونظریه التقدم

یبدأ أسبوع الدفاع المقدس مع بلوغه سن الأربعین: وهو کیس من التجارب الخالصه. مع کل عام یمر ، تتضح أبعاد جدیده له ، بحیث یصبح شرفًا أبدیًا. على عکس ما یحاول الأعداء الداخلیون والخارجیون تصویره على أنه حرب عمیاء مع الضعفاء ، فقد کانت دفاعًا ضد کل الأسالیب والتکتیکات المتقدمه فی العالم. فی الواقع ، لطالما کانت تقنیات تخطیط وتوجیه الدفاع المقدس تسبق کل تقدم العالم بخطوه. لأن الغطرسه العالمیه للإمبریالیه الأمریکیه ، والاشتراکیه الأوروبیه ورد الفعل العربی ، والصهیونیه العالمیه کانت لها الإنجازات الأخیره: العلوم العسکریه ، سواء الأجهزه والبرمجیات ، على الجبهه المقابله. لقد اختفوا جمیعًا بتخطیط وتنظیم أکثر تقدمًا. صدام الذی کان أمامهم شنق على حبل المشنقه. لذا فإن موضوع التقدم العسکری الإیرانی لم یکن خیالًا أو أسطوره أو خیالًا عقلیًا. بل کان المنطق الإلهی هو الذی جعل الدم ینتصر على السیف. لهذا السبب ، وبتأثیر اللیبرالیین ، جربت الأفکار الإصلاحیه والمراجعه: لإبقاء هذا الفکر الجهادی فی مهده ، ولیس نشره فی أبعاد اقتصادیه أو سیاسیه. هذه هی المهمه الأساسیه لمؤسسه الحفاظ على الآثار ، والتی یمکنها أیضًا رسم خط الدفاع المقدس فی المجالات الفکریه والاقتصادیه. ماذا کان اقتصاد الجبهه؟ کیف کان التحضیر هناک: هل اللیبرالیون یعرقلونه الآن؟ لیثبت أن الإسلام لا یستطیع أن یحکم بدون کوادر اللیبرالیه؟ الغلاء فی المجتمع هو نفس أخذ عصا من الإسلام. ما هی مکونات التقدم التکتیکی والتقنی التی عقمها اللیبرالیون الآن حتى یتمکنوا من تبریر صحن التسول ضد الاستعمار: الغربی والعربی والعبریه؟ قد یعتبره البعض محاربًا متواضعًا. ولهذا السبب یجب منع النقل ، لکن نقل الخبرات السیاسیه والاقتصادیه من الجبهات إلى المستقبل ضروری لتنظیم مبادئ تطویر النماذج الإسلامیه ، لأنها لا ترید تطویر النموذج! لأنه بعد ذلک یجب علیه: إعاده اختراع العجله ، وإعاده اکتشاف قوه البخار. التقدم متأصل. ویجب تقدیم النموذج بعد ذلک ولیس قبله! قام محاربونا بالتسجیل بشکل عفوی ، وأجروا عملیاتهم بشکل عفوی ، وقاموا ببناء الغواصات والطائرات بدون طیار تلقائیًا (المهاجرین). إذا کان علیهم أن یصمموا نموذجًا ، فسیتعین علیهم تدریب فرانسیس بیکون ومیشیل فوکو أولاً! لذلک علیهم أن یعودوا سبعمائه سنه إلى الوراء! فی نظریه الإداره ، تمت مناقشه هذه المسأله عده مرات: هل یجب کتابه مبادئ الإداره ، وإجبار المدیرین على تنفیذها؟ أم أن الإداره هی نتیجه مراجعه عمل المدیرین؟ هل یجب ، عند الفلاسفه ، الوصول إلى الکل إلا ، أم من الکل إلى الکل؟ وهل یقال التشبیه أم الاستقراء؟ لفهم القضیه بشکل أفضل ، نحتاج إلى معرفه: الأنظمه الحکومیه أو الأیدیولوجیه ، مثل: جمیع الأنظمه تعتمد على مکوناتها ، حتى لو کان أحد الأعضاء مرتبطًا بأنظمه أخرى ، فسوف یرفض أو لن یعمل. لذلک إذا اخترنا رابطًا من الإداره غیر الإسلامیه إلى الإداره فی الإسلام ، فلیس هناک إمکانیه للنجاح ، فالإسلام کلی فی حد ذاته: لدیه کل شیء. لأنه أنزل به الله المبارک خالق کل شیء. إن الاقتراض من الأنظمه الشریره یضرب کمال الدین. إنه مثل القول بأن التخطیط الإسلامی هو نفس التخطیط الغربی. الفیزیاء الإسلامیه هی نفس الفیزیاء الکوبرنیکیه. لذلک عندما نخوض فی التفاصیل من الکل ، یجب أن یکون الإسلام هو المبدأ ، والباقی یجب أن یکون مبادئ فرعیه.

Defensa sagrada y teoría del progreso

La Semana Santa de la Defensa comienza cuando cumple 40 años: y es una bolsa de experiencias puras. Con cada año que pasa, se aclaran nuevas dimensiones, de modo que se convierte en un honor eterno. Al contrario de lo que los enemigos internos y externos están tratando de retratar como una guerra ciega con los débiles, fue una defensa contra todas las técnicas y tácticas avanzadas del mundo. De hecho, las técnicas de planificación y dirección de la defensa sagrada siempre han estado un paso por delante de todos los avances del mundo. Porque la arrogancia global del imperialismo estadounidense, el socialismo europeo y la reacción árabe, y el sionismo internacional tuvieron los últimos logros: la ciencia militar, tanto hardware como software, en el frente opuesto. Todos desaparecieron con una planificación y organización más avanzadas. Saddam, que estaba frente a ellos, fue colgado en su propia horca. Entonces, el tema del progreso militar de Irán no era una fantasía, un mito o una imaginación mental. Más bien, fue la lógica divina la que hizo que la sangre triunfara sobre la espada. Por eso, con la influencia de los liberales, se intentaron ideas reformistas y revisionistas: mantener ese pensamiento yihadista en su infancia, y no extenderlo a dimensiones económicas o políticas. Esta es la tarea principal de la Fundación para la Conservación de las Reliquias, que puede trazar la línea de la defensa sagrada en los campos intelectual y económico. ¿Cuál fue la economía del frente? ¿Cómo fue la preparación allí? ¿Los liberales ahora la están bloqueando? ¿Para demostrar que el Islam no puede dirigir el gobierno sin el personal del liberalismo? Caro en sociedad es lo mismo que quitarle un bastón al Islam. ¿Cuáles fueron los componentes del progreso táctico y técnico que los liberales han esterilizado ahora para poder justificar su mendicidad contra el colonialismo: occidental, árabe y hebreo? Algunos pueden considerarlo un reclamo no reclamado de guerreros. Y por eso, deben impedir la transferencia, pero la transferencia de las experiencias políticas y económicas de los frentes hacia el futuro es necesaria para regular los principios del desarrollo de modelos islámicos, ¡porque no quiere el desarrollo del modelo! Porque entonces debe: reinventar la rueda y redescubrir el poder del vapor. El progreso es inherente. Y la plantilla debe proporcionarse después de eso, ¡no antes! Nuestros guerreros se registraron espontáneamente, llevaron a cabo operaciones espontáneamente y construyeron submarinos y drones (migrantes) espontáneamente. Si fueran a modelar, ¡tendrían que entrenar primero a Francis Bacon y Michel Foucault! ¡Así que tienen que retroceder setecientos años! En la teoría de la administración, este tema se ha discutido muchas veces: ¿debemos escribir los principios de la administración y obligar a los gerentes a implementarlos? ¿O es la administración el resultado de revisar el trabajo de los gerentes? Según los filósofos, ¿debería alcanzarse el todo excepto, o del todo al todo? ¿Debe decirse analogía o inducción? Para comprender mejor el tema, necesitamos saber: Los sistemas de gobierno o ideológicos, como: Todos los sistemas dependen de sus componentes, si incluso un miembro está conectado a otros sistemas, rechazará o no funcionará. Entonces, si elegimos un vínculo de la gestión no islámica para la gestión en el Islam, no hay posibilidad de éxito. El Islam es una totalidad que tiene: todo. Porque fue revelado por Dios el Bendito, quien es el Creador de todas las cosas. Pedir prestado a los sistemas malignos afecta la perfección de la religión. Es como decir que la planificación islámica es lo mismo que la planificación occidental. La física islámica es lo mismo que la física copernicana. Entonces, cuando entramos en detalles del conjunto, el Islam debe ser el principio y el resto deben ser subprincipios.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

یک نفر ترامپ را از برق بکشد!

اقتل الموذی قبل ان یوذی! یعنی اذیت کننده را، قبل از اینکه کاری بکند، از …

پاسخی بگذارید