خانه / خبر ها / زنده یا استاد ناصر هوشمند وزیری

زنده یا استاد ناصر هوشمند وزیری

درمراسمی باشکوه که به مناسبت اولین سالگردرحلت زنده یاد استادناصرهوشمند وزیری درپنجشنبه ۵تیرماه ۹۹درغارموزه این هنرمند فقید برگزارشد دکترمحیط طباطبایی رییس ایکوم (کمیته ملی موزه ها)واعضامحترم شورای اسلامی شهرتهران دکترحق شناس -سرکارخانم فخاری-وازاعضاشورای اسلامی شهرلواسان سرکارخانم گل-آقای خندانوآقای شیرخوانی حضورداشتند دراین گردهمایی جمعی ازشاعران وموسبقی دانان نیزدرمجلس فوق شرکت داشتند که به اجرای شعرخوانی وآوازخوانی باتارونی پرداختند وبرشکوه هرچه بیشترمجلس افزودند دکترمحیط طباطبایی رییس محترم ایکوم دراول مراسم اظهارداشت:این موزه به عنوان الگویی خاص برای هنرمندان وعلاقه مندانی است که این مکان رابه عنوان یک دوره برای آموزش وهنربا یافت وکارهای منحصربه فردی که دراین موزه انجام شده است،برگزیده اندوی ادامه داد:استادوزیری جزومعدود کسانی بود که درکل پایتخت باخلق آثارمتعدد وازجمله مجسمه های پارک جمشیدیه یادگارهایی گرانبها وارزشمند ازخودبه جا گذاشت ونام نیک اوبرای همه ایرانیان ومردم جهان برسرزبانها جاری وساری است درادامه این مراسم دکترحق شناس افزود:برای اولین باراست که درکشورهنرخیزوپهناورایران کسی پیداشده است که چنین موزه ای به این زیبایی وبزرگی رادردل کوه آن هم بدون کمک ویاری دیگران ویک تنه احداث کرده وازوسایل دورریز وبازیافتی درخلق آثارهنری بهره ببرد واین هنرهای بدیع وچشم نوازنشان دهنده اراده پولادین این مردبزرگ ازجوانی تاکهنسالی است وواقعا نمیشود باهیچ زبانی ازخدمات این مردبزرگ قدردانی کرد راماوزیری دخترزنده یاد ناصرهوشمند وزیری نیر گفت:این موزه باتلاش وکوشش خستگی ناپذیرپدرم ساخته شدوپدرم تمام عمروسرمایه خویش رادرراه ساخت این موزه صرف کردومادرطول سال شاهد بازدید هنرمندان ومردم هنردوست ازتمام نقاط ایران وحتی جهان هستیم وی تاکید کرد:استادفقید هنرمندی صاحب سبک هستند که مجسمه های بازیافتی پلاستیکی وفلزی اش الگویی خاص برای حفظ محیط زیست بوده وآموزشی غیرمستقیم برای بازدید کنندگانی است برای پاکداشت زمین واحترام به محیط زیست کشور درحاشیه این مراسم مراحل ساخت سردیس استادوزیری بدست پرتوان محمدرضاغنی زاده طراح ومجسمه ساز،نقاش وخطاط کشورآغازشدکه ۲ساعت به طول انجامیدوالباقی کاربرای واقعی شدن هرچه بیشترجهره استادبه زمان دیگری موکول شد وی که مدت سی سال است که به این هنراشتغال داردصاحب مجموعه ماندگاری ازسردیس های هنری هنرمندان کشوراست پایان خبر…

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

تمام کشورها

با اعلام حکومت علوی عید غدیر را جشن بگیرند