خانه / اجتماعی / اقتصاد ایران قوی است!

اقتصاد ایران قوی است!

دکتر مسعود نیلی با چند منحنی از آمار بانک ملی، نشان داد که تولید روند کاهشی داشته! ولی مصرف روند افزایشی و در سال جاری، مصرف ۱۴۲درصد را در مقابل ۴۵درصد تولید معرفی کرد. یعنی بیش از سه برابر تولید، مصرف می شود. حالا از کجا می آید؟ ایشان طبق عقل ناقص خود گفت: مردم یا خاک می خورند یا از جنگل تغذیه می کنند! چون مصرف سه برابری ایرانیان، در همه جا ثبت شده و نمی توان آن را انکار کرد، ولی تولید ایران جایی ثبت نشده! اما در واقع نخواسته اند که ثبت شود. زیرا از ترس مالیات و بیمه و بهره بانکی، ناچارند آماری ندهند! همه تولیدات ایرانی زیر زمینی است. کانال توزیع آن هم دستفروشان هستند. لذا می بینیم که روغن خوراکی در ایران، بقدری بالا مصرف می شود که: در کلزا و ذرت و دانه های روغنی، فقط ۲۰درصد آن در ایران تولید می شود. در مورد این مثال میتوان گفت: تولید در کشورهای دیگر هم باید حساب کرد، که ما آن را واردات می دانیم. اما چرا فکر آقای نیلی به این دو جنبه نرسیده؟ باید گفت که نمی خواهد قبول کند! همه لیبرالها اینطور هستند. آنها می خواهند کشور ایران، فقیر و بدبخت و ناتوان باشد، تا سفیر انگلیس یا آمریکا را دعوت کنند، دست و پایش را ببوسند، و التماس کنند که تحریم ها را بردارد! یا اینکه: بانک ملی آن ها را منظور نکرده است، زیرا از نظر بانک ملی، تولیدی تایید شده است که: حساب بانکی داشته و گردش مالی ان زیاد باشد. تا بتواند به آنها وام بدهد، بعد هم به بهانه بهره و دیرکرد، مدیر عامل آن را زندانی و کار خانه را مصادره کرده، با فروش زمین آن، مطالبت واهی خود را پس بگیرد. شاید هم دولت فخیمه دستور داده است! زیرا نمی خواهد مسیر های واردات روشن شود، چون تف  سر بالا است! در اول دولت، با انتقاد از دولت قبلی گفتند ما اصلا تحریم را دور نمی زنیم، و کار غیر قانونی نمی کنیم! بلکه تحریم را با برجام برمی داریم! ولی حالا که نتوانستند تحریم را بردارند، و اقای ترامپ آب پاکی روی دستشان ریخت، و همه اقتصاد ایران را تحریم کرد، به طرفها هم خط و نشان کشید! ناچار تحریم را دور می زنند، ولی نمی خواهند اعلام کنند، تا دشمن سوء استفاده نکند. اما یک اصل را فراموش کردند: مقدار تولید باید همیشه بیش از مصزف باشد، تا رقابت و بازار آزاد معنی داشته باشد. تئوری کینزی، مصرف گرایی را تشویق می کند، زیرا تولید آنقدر زیاد است، که کسی نیاز ندارد یعنی بازار اشباع شده! لذا باید با سیاست گذاری و تبلیغات و بازاریابی، مصرف را بالابرد، تا تولید را بخرند! بازار الان در ایران هم، نشان می دهد تولیدات خیلی بیشتر از مصرف است. زیرا اگر به اندازه مصرف بود، همه فروشگاهها و زنجیره توزیع و دلالی باید تعطیل می شد، چون هرچه تولید می شود، باید مصرف شود. و یا آنطور که لیبرال ها می گویند: باید کمتر از مصرف هم باشد، تا مردم در صف بایستند! پس مصرف بالا و موجودی فراوان، نشان می دهد تولید، حداقل دوبرابر مصرف است و: باید نمره ۲۴۸بگیرد. راستی آزمایی این آمار از انجا ثابت می شود که: ایران فقط یک درصد جمعیت دنیا،  ولی ۴درصد منابع و انرژی را در اختیار دارد. بنابر این میتواند تا ۴۹۶برابر برسد. که به دلیل ضعف تکنولوژی! یا استفاده کمتر از ظرفیت های تولیدی، و تعطیلی برخی از کارخانجات، میتوان آن را نصف تلقی کرد. اما این عدد یک چیز دیگر را هم ثابت می کند! تولید از دو برابر مصرف هم بیشتر است: ولی اغلب احتکار شده، از آمار خارج می شود و یا اینکه، کارخانجات به تعطیلی کشیده می شوند! زیرا مصرف کننده یا خریداری وجود ندارد. که توجه به صادرات این امر را تایید می کند. یعنی تولید آنقدر زیاد است، که باید صادر شود تا بچرخد.

Iran’s economy is strong!

Dr. Massoud Nili, with a few curves from the National Bank statistics, showed that production was declining! But rising trend consumption this year saw consumption of 142 percent versus 45 percent of production. That is, it consumes more than three times the production. Where does it come from now? He said in his flawed mind: “People either eat soil or feed on the forest! Because Iranian consumption is three times as many, and it cannot be denied, but Iranian production is nowhere to be found! But they didn’t really want to be registered. Because of tax and insurance and bank interest, they don’t have to give statistics! All Iranian products are underground. Its distribution channels are also sellers. So we see that edible oil is consumed in Iran so high: in rapeseed, corn and oilseeds, only 20% of it is produced in Iran. As to this example, we can say that production in other countries must also be taken into account, which we consider to be imports. But why didn’t Mr. Nili think of these two aspects? It must be said that he does not want to accept! All liberals are like that. They want Iran, poor and miserable, to invite the British or American ambassador, kiss his hands, and beg him to lift the sanctions! Or, the National Bank did not include them because, according to the National Bank, a product has been approved that has a bank account and high turnover. So that he could lend to them, and then under the pretext of interest and late, imprisoned its CEO and confiscated the work of the house, with the sale of his land, to retrieve his wishful thinking. Perhaps the government of Fakhimah has ordered! Because it does not want to clear import routes, because the spit is high! At first the government, criticizing the previous government, said that we would not circumvent the sanctions, and we would not do anything illegal! Rather, we are lifting the boycott! But now that they could not lift the boycott, and Mr. Trump poured clean water on them, boycotting the entire Iranian economy, pointing to the other side! They have to bypass the boycott, but do not want to declare it, so that the enemy is not abused. But they forgot one principle: the value of production must always be greater than it should be, so that competition and free markets make sense. Keynesian theory encourages consumerism, because production is so high, that one does not need, that is, a saturated market! So they have to increase consumption by policy and advertising and marketing to buy production! The market in Iran now also shows that production is much more than consumption. Because if it was as much as it used to be, all the stores and the distribution chain would have to be closed, because whatever was produced, it had to be consumed. Or, as the liberals say, it must be less than consuming to get people in line! So high consumption and abundant inventory indicate that production is at least twice the consumption and must: score 248. Verification of these statistics proves that: Iran has only one percent of the world’s population but 4 percent of its resources and energy. So it can reach 496 times. That’s because of technology’s weakness! Or less use of production capacity, and closure of some factories, can be halved. But that number proves one more thing! Production is more than double the consumption: but often overstated, out of stock or factories shut down! Because there is no consumer or buyer. That confirms the attention to exports. That is, the production is so high that it has to be exported to rotate.

الاقتصاد الإیرانی قوی!

الدکتور مسعود نیلی ، مع بعض المنحنیات من إحصاءات البنک الوطنی ، أظهر أن الإنتاج آخذ فی الانخفاض! لکن الاستهلاک المتزاید للاتجاهات هذا العام شهد استهلاکًا بنسبه ۱۴۲ فی المائه مقابل ۴۵ فی المائه من الإنتاج. وهذا یعنی أنه یستهلک أکثر من ثلاثه أضعاف الإنتاج. من أین تأتی من الآن؟ قال فی عقله المعیب: “الناس إما یأکلون التربه أو یتغذون على الغابه! لأن الاستهلاک الإیرانی یصل إلى ثلاثه أضعاف هذا الرقم ، ولا یمکن إنکاره ، لکن الإنتاج الإیرانی لیس موجودًا! لکنهم لا یریدون حقا أن تکون مسجله. بسبب الضرائب والتأمین والفائده المصرفیه ، لیس علیهم تقدیم إحصائیات! جمیع المنتجات الإیرانیه تحت الأرض. قنوات التوزیع هی أیضا الباعه. لذلک نرى أن استهلاک زیت الطعام فی إیران مرتفع للغایه: فی بذور اللفت والذره والبذور الزیتیه ، یتم إنتاج ۲۰ ٪ فقط منه فی إیران. فیما یتعلق بهذا المثال ، یمکننا القول أن الإنتاج فی الدول الأخرى یجب أن یؤخذ أیضًا فی الاعتبار ، والذی نعتبره واردات. لکن لماذا لم یفکر السید نیلی فی هذین الجانبین؟ یجب أن یقال إنه لا یرید أن یقبل! جمیع اللیبرالیین هم من هذا القبیل. إنهم یریدون من إیران ، الفقیره والبائسه ، أن تدعو السفیر البریطانی أو الأمریکی ، وتقبل یدیه ، وتطلب منه رفع العقوبات! أو أن البنک الوطنی لم یدرجها لأنه ، وفقًا للبنک الوطنی ، تمت الموافقه على منتج له حساب بنکی ودوران مرتفع. حتى یتمکن من إقراضهم ، وبعد ذلک بذریعه الاهتمام والمتأخر ، قام بسجن رئیسه التنفیذی وصادر عمل المنزل ، مع بیع أرضه ، لاستعاده تفکیره بالتمنی. ربما حکومه الفخامه قد أمرت! لأنه لا یرید مسح طرق الاستیراد ، لأن البصق مرتفع! فی البدایه ، قالت الحکومه ، التی تنتقد الحکومه السابقه ، إننا لن نتغلب على العقوبات ، ولن نفعل شیئًا غیر قانونی! بدلا من ذلک ، نحن نرفع المقاطعه! ولکن الآن بعد أن لم یتمکنوا من رفع المقاطعه ، قام السید ترامب بصب المیاه النظیفه علیها ، ومقاطعه الاقتصاد الإیرانی بأکمله ، مشیرًا إلى الجانب الآخر! یجب علیهم تجاوز المقاطعه ، لکن لا یریدون إعلان ذلک ، حتى لا یتعرض العدو للإیذاء. لکنهم نسوا مبدأً واحداً: یجب أن تکون قیمه الإنتاج دائماً أکبر مما ینبغی ، حتى تکون المنافسه والأسواق الحره منطقیه. تشجع نظریه کینیز النزعه الاستهلاکیه ، لأن الإنتاج مرتفع للغایه ، ولا یحتاج المرء إلیه ، أی سوق مشبعه! لذلک علیهم زیاده الاستهلاک عن طریق السیاسه والإعلان والتسویق لشراء الإنتاج! یوضح السوق فی إیران الآن أن الإنتاج أکثر من الاستهلاک. لأنه إذا کان الأمر کذلک ، کان یجب إغلاق جمیع المتاجر وسلسله التوزیع ، لأن کل ما تم إنتاجه کان لا بد من استهلاکه. أو ، کما یقول اللیبرالیون ، یجب أن یکون أقل من المستهلکه لجعل الناس فی طابور! یشیر الاستهلاک المرتفع والمخزون الوفیر إلى أن الإنتاج یمثل ضعف الاستهلاک على الأقل ویجب: درجه ۲۴۸٫ یثبت التحقق من هذه الإحصاءات أن: لدى إیران واحد فی المائه فقط من سکان العالم ، لکن ۴ فی المائه من مواردها وطاقهها. لذلک یمکن أن تصل إلى ۴۹۶ مره. هذا بسبب ضعف التکنولوجیا! أو یمکن تقلیل استخدام الطاقه الإنتاجیه وإغلاق بعض المصانع إلى النصف. ولکن هذا الرقم یثبت شیء آخر! الإنتاج أکثر من ضعف الاستهلاک: ولکن فی کثیر من الأحیان یتم تخزینه من المخزون أو یتم إغلاق المصانع! لأنه لا یوجد المستهلک أو المشتری. وهذا یؤکد الاهتمام بالصادرات. أی أن الإنتاج مرتفع جدًا بحیث یجب تصدیره للتدویر.

İran’ın ekonomisi güçlü!

Merkez Bankası istatistiklerinden birkaç eğri olan Dr.Massoud Nili, üretimin azaldığını gösterdi! Ancak bu yıl artan trend tüketimi, üretimin yüzde ۴۵’ine kıyasla yüzde 142’lik tüketim gördü. Yani, üretimin üç katından fazlasını tüketir. Şimdi nereden geliyor? Kusurlu zihninde şöyle dedi: “İnsanlar ya toprak yerler ya da ormanda beslenirler! Çünkü İran tüketimi üç kat daha fazla ve reddedilemez, ancak İran üretimi hiçbir yerde bulunamaz! Ama gerçekten kayıt olmak istemediler. Vergi ve sigorta ve banka ilgisi nedeniyle istatistik vermek zorunda değiller! Tüm İran ürünleri yeraltında. Dağıtım kanalları da satıcıdır. İran’da yenilebilir yağın çok yüksek tüketildiğini görüyoruz: kolza tohumu, mısır ve yağlı tohumlarda, sadece% 20’si İran’da üretiliyor. Bu örneğe göre, ithalat olarak gördüğümüz diğer ülkelerdeki üretimin de dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Ama Bay Nili neden bu iki yönü düşünmedi? Kabul etmek istemediği söylenmelidir! Bütün liberaller böyledir. Yoksul ve sefil İran’ın İngiliz veya Amerikan büyükelçisini davet etmesini, ellerini öpmesini ve yaptırımları kaldırması için yalvarmasını istiyorlar! Veya, Merkez Bankası bunları içermez, çünkü Merkez Bankası aşağıdakileri onaylayan bir ürünü onaylamıştır: Banka hesabı olan ve yüksek cirosu olan. Böylece onlara ödünç verebilsin ve daha sonra ilgi bahanesi altında ve geç, CEO’sunu hapsetti ve arzulu düşüncesini elde etmek için evinin satışıyla arazisinin satışına el koydu. Belki de Fakhimah hükümeti emretti! Çünkü tükürük yüksek olduğu için ithalat yollarını temizlemek istemiyor! İlk başta hükümet, önceki hükümeti eleştirerek yaptırımları atlatmayacağımızı ve yasadışı hiçbir şey yapmayacağımızı söyledi! Aksine, boykot kaldırıyoruz! Ama şimdi boykotu kaldıramadıklarına ve Bay Trump, İran ekonomisinin tamamını boykot ederek diğer tarafa işaret ederek onlara temiz su döktü! Boykotu atlamak zorundalar, ancak ilan etmek istemiyorlar, böylece düşman istismar edilmiyor. Ancak bir prensibi unuttular: üretimin değeri her zaman olması gerekenden daha büyük olmalı, böylece rekabet ve serbest piyasalar mantıklı. Keynesyen teori, tüketiciliği teşvik eder, çünkü üretim o kadar yüksektir ki, kişinin ihtiyacı yoktur, yani doymuş bir pazar! Bu nedenle, üretimi satın almak için politika ve reklam ve pazarlama yoluyla tüketimi arttırmak zorundalar! İran’daki pazar da artık üretimin tüketimden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Çünkü eskisi kadar olsaydı, tüm mağazaların ve dağıtım zincirinin kapatılması gerekirdi, çünkü üretilen her neyse, tüketilmeliydi. Ya da liberallerin dediği gibi, insanları sıraya sokmak tüketmekten daha az olmalı! Bu nedenle yüksek tüketim ve bol envanter, üretimin tüketimin en az iki katı olduğunu ve aşağıdakileri yapması gerektiğini gösterir: 248 puan. Bu istatistiklerin doğrulanması, İran’ın dünya nüfusunun sadece yüzde birine sahip olduğunu, ancak kaynaklarının ve enerjisinin yüzde 4’üne sahip olduğunu kanıtlıyor. Böylece 496 katına ulaşabilir. Bunun nedeni teknolojinin zayıflığıdır! Veya üretim kapasitesinin daha az kullanımı ve bazı fabrikaların kapatılması yarı yarıya azaltılabilir. Ama bu sayı bir şey daha kanıtlıyor! Üretim, tüketimin iki katından fazladır: ancak çoğu zaman stokta veya fabrikalarda kapanır! Çünkü tüketici ya da alıcı yok. Bu, ihracata olan ilgiyi doğrular. Yani, üretim o kadar yüksektir ki döndürmek için ihraç edilmelidir.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

اجرای تمهیدات ترافیکی ایمن سازی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک اعلام کرد: مسیرهای منتهی به مدارس …