خانه / اقتصادی / بانک ربوی / جنایت های ناملموس بانکها

جنایت های ناملموس بانکها

حاکمیت سرمایه از زمان قدیم بوده است. برخی ها تصور می کنند از زمان آدام اسمیت شروع شد، که وی کتاب ثروت ملل را نوشت. اما اینطور نیست که مردم منتظر باشند: دانشمندی کتابی بنویسد تا به آن عمل کنند. یعنی هیچگاه تئوری زیر بنای عمل نبوده! و نظریه پردازان هیچ نقشی در مردم نداشته اند. برعکس هم شده، یعنی نظریه پردازان برای لقمه نان یا کسب نام، عملکردها تئوریزه می کردند. در واقع توجیه کننده کارهای خودسرانه دیگران بودند. این موضوع مورد توجه خداوند هم بوده، لذا راهنمایانی فرستاد تا با معجزه، مردم را قانع کنند که به حرف انها گوش داده، تئوری را زیر بنای عمل قرار دهند. به همین سبب گاهی با منطق و فلسفه و استدلال هم مخالف بودند، که گفته شده: (اول من قاس الشیطان) اول کسی که قیاس به کار برد شیطان بود. در همین راستا، ثروت هم بجای اینکه ابزاری برای رفاه بشر باشد، وسیله ای برای نابودی او گردید! ثروتمندان برای دستیابی به ثروت، نقشه نابودی بشر را کشیدند! تئوریسین ها نام آن را رقابت گذاشتند. اما رقابت حدی نداشت. از رقابت ساده و معمولی شروع می شد تا رقابت بر سر زندگی! درست مثل قمار یا مواد مخدر. روز اول، قمار باز های حرفه ای چند دست هم به رقیب می بازند! تا او به قمار اعتماد پیدا کند. تا بعد همه زندگی اش را در قمار ببازد، اگر کسی او را نکشد دست به خودکشی می زند. کسی را که می خواهند معتاد کنند، روز اول کمی مواد تمیز بصورت مجانی به او می دهند! تا اعتیاد پیدا کند و بعد همه هستی او را از او می گیرند، اگر او را نکشند عاقبت خودش را حلق آویز کند. امپریالیزم یا سرمایه داری و یا حکومت بانکها هم، چنین کاری می کنند. روز اول جایزه می دهند! تا پس انداز کند، بعد برایش بهره واریز می کنند، تا خوب به صفر های حسابش معتاد شود. آنوقت به او وام می دهند، که تمام بهره ها را از او پس بگیرند! اصل و فرع را بدهکارش کنند. کارخانه و خانه و اتومبیلش را مصادره می کنند! تا خودش را به آتش بکشد، از این منجلاب رهایی پیدا کند. انقلاب اسلامی با این آگاهی، به جنگ سرمایه داری رفت، نماد آن یعنی بانکها را در سال ۱۹۷۹ به آتش کشید. بانکها همه تعطیل شدند، بانکداران همه چیز خود را نقد کرده و به خارج فرا کردند. اما دیری نپایید که توسط ساده لوحانی مثل هادی، دوباره جان یافتند. اموالشان را پس گرفتند و دکانهایشان را ترمیم کردند. خسارت های خود را چند برابر محاسبه، و از دولت انقلابی بازرگان و آقای شاه طاهری گرفتند. با تمام نظارت هایی که بر انها شد، عاقبت خود را به سیستم بانک جهانی رسانده، در روال قدیم خود قرار گرفتند. اکنون این صندوق بین المللی پول است که: بر ایران فرمان می راند نه آقای همتی، یا حتی رئیس جمهور. سیستم جهانی بانکی، حتی خزانه داری امریکا و اسرائیل را هم می چرخاند! زیرا سیستمی کاملا مخوف و مخفی است. بطوریکه یک کارشناس ارشد چینی، وقتی از نظام بانکی انتقاد کرد، ناپدید شد. خیلی ها ناپدید شدند تا این سیستم مخفی و مخوف باقی بماند! کره جنوبی یا دیگر کشورها، به اتکا همین سیستم، پول ایران را نمی دهند. سیستمی که بانکهای ایران را هم، مجبور کرده تا برای سپاه تراکنشی انجام ندهند. سیستمی که تمام بانکهای نظامی ایران را منحل کرد! و یا در خودش ادغام نمود. برای اثبات این موضوع خواهید دید که: کره جنوبی موضوع نفتکش ها را بدون پرداخت یک دلار، حل خواهد کرد. همانطور که بدون پرداخت یک دلار، برجام را پاره کرد. و اروپا را علیرغم حسن نیت ناتوان از اجرای اینستکس کرد. درواقع همه رژیم های دنیا بدون سیستم بانکی، هیچ چیزی نیستند. و هیچ چیزی ندارند چون همه چیز: متعلق به سیستم فراگیر جهانی سرمایه و سلطه است.

Intangible crimes of banks

The rule of capital has been around since ancient times. Some think it started when Adam Smith wrote The Wealth of Nations. But this is not what people expect: a scientist writing a book to act on. That is, theory has never been the basis of action! And theorists have had no role in the people. Conversely, theorists theorized actions for a piece of bread or a name. In fact, they justified the arbitrary actions of others. This was also the concern of God, so he sent guides to miraculously convince people to listen to them and to put theory into practice. For this reason, they were sometimes opposed to logic, philosophy, and reasoning, as it has been said: In this regard, instead of being a tool for human welfare, wealth became a means to destroy it! The rich plotted the destruction of humanity in order to achieve wealth! Theorists called it competition. But there was no competition. It started from a simple and ordinary competition to a competition for life! Just like gambling or drugs. On the first day, professional gamblers lose a few hands to the opponent! So that he can trust gambling. Until he loses his whole life in gambling, if someone does not kill him, he will commit suicide. The person who wants to get addicted is given some clean material for free on the first day! Until he becomes addicted and then the whole universe takes him away from him, if he is not killed, he will eventually hang himself. Imperialism or capitalism or the government of the banks do the same. Give a prize on the first day! Until he saves, then they pay him interest, so that he becomes well addicted to the zeros of his account. Then they give him a loan, to take back all the interest from him! Debt the principal and the subsidiary. They confiscate his factory, house and car! To set himself on fire, to get rid of this mire. With this awareness, the Islamic Revolution went to war against capitalism, burning its symbol, the banks, in 1979. Banks were all closed, bankers cashed everything out. But it did not take long for them to be revived by naive people like Hadi. They took back their property and renovated their shops. They calculated their losses many times over, and took them from the revolutionary government of Bazargan and Mr. Shah Taheri. With all the supervision they received, they finally reached the World Bank system and returned to their old routine. Now it is the International Monetary Fund that: rules Iran, not Mr. Hemmati, or even the president. The global banking system even spins the US and Israeli treasuries! Because it is a completely scary and secret system. A senior Chinese expert disappeared when he criticized the banking system. Many disappeared to keep this system secret and scary! South Korea or other countries do not pay Iran money based on this system. A system that has forced Iranian banks not to transact for the IRGC. The system that dissolved all of Iran’s military banks! Or merged into itself. To prove it, you will see: South Korea will solve the issue of tankers without paying a dollar. As he tore Borjam without paying a dollar. And rendered Europe incapable of implementing Instex despite goodwill. In fact, all the regimes in the world are nothing without a banking system. And they have nothing because everything: belongs to the universal system of capital and domination.

الجرائم المعنویه للبنوک

حکم رأس المال موجود منذ العصور القدیمه. یعتقد البعض أنها بدأت عندما کتب آدم سمیث کتاب ثروه الأمم. لکن هذا لیس ما یتوقعه الناس: عالم یکتب کتابًا للعمل علیه. أی أن النظریه لم تکن أبدًا أساس العمل! ولم یکن للمنظرین دور فی الناس. على العکس من ذلک ، وضع المنظرون أفعالًا لقطعه خبز أو اسم. فی الواقع ، لقد برروا التصرفات التعسفیه للآخرین. کان هذا أیضًا من اهتمامات الله ، لذلک أرسل أدله لإقناع الناس بأعجوبه بالاستماع إلیهم ووضع النظریه موضع التنفیذ. لهذا السبب ، کانوا أحیانًا یعارضون المنطق والفلسفه والمنطق ، کما قیل: فی هذا الصدد ، بدلًا من أن تکون الثروه أداه لرفاهیه الإنسان ، أصبحت وسیله لتدمیرها! الأغنیاء تآمروا على تدمیر البشریه من أجل تحقیق الثروه! أطلق علیها المنظرون المنافسه. لکن لم تکن هناک منافسه. لقد بدأت من مسابقه بسیطه وعادیه إلى مسابقه مدى الحیاه! تمامًا مثل القمار أو المخدرات. فی الیوم الأول ، یفقد المقامرون المحترفون بعض توزیعات الورق للخصم! حتى یثق فی القمار. حتى یفقد حیاته کلها فی القمار ، إذا لم یقتله أحد ، فسوف ینتحر. الشخص الذی یرید أن یصبح مدمنًا یحصل على بعض المواد النظیفه مجانًا فی الیوم الأول! حتى یصبح مدمنًا وبعد ذلک یخرجه الکون کله منه ، إذا لم یقتل ، فسوف یشنق نفسه فی النهایه. الإمبریالیه أو الرأسمالیه أو حکومه البنوک تفعل الشیء نفسه. امنح جائزه فی الیوم الأول! حتى یدخر ، ثم یدفعون له فائده ، حتى یصبح مدمنًا جیدًا على أصفار حسابه. ثم یعطونه قرضا ، لیسترد منه کل الفوائد! دین الرئیسی والشرکه التابعه. یصادرون مصنعه ومنزله وسیارته! لإضرام النار فی نفسه ، للتخلص من هذه الوحل. بهذا الإدراک ، خاضت الثوره الإسلامیه الحرب ضد الرأسمالیه ، وحرقت رمزها ، البنوک ، عام ۱۹۷۹٫ تم إغلاق جمیع البنوک ، وصرف المصرفیون کل شیء. لکن لم یستغرق الأمر وقتًا طویلاً حتى یتم إحیاؤها من قبل أناس ساذجین مثل هادی. استعادوا ممتلکاتهم ورمموا متاجرهم. لقد حسبوا خسائرهم مرات عدیده ، وأخذوها من حکومه بازرکان الثوریه والسید شاه طاهری. مع کل الإشراف الذی تلقوه ، وصلوا أخیرًا إلى نظام البنک الدولی وعادوا إلى روتینهم القدیم. الآن ، فإن صندوق النقد الدولی هو الذی یحکم إیران ، ولیس السید حماتی ، أو حتى الرئیس. النظام المصرفی العالمی یدور حتى الخزینه الأمریکیه والإسرائیلیه! لأنه نظام مخیف وسری تمامًا. اختفى خبیر صینی کبیر عندما انتقد النظام المصرفی. اختفى الکثیر لإبقاء هذا النظام سریًا ومخیفًا! لا تدفع کوریا الجنوبیه أو دول أخرى أموالًا لإیران بناءً على هذا النظام. نظام أجبر البنوک الإیرانیه على عدم التعامل مع الحرس الثوری الإیرانی. النظام الذی حل کل البنوک العسکریه الإیرانیه! أو اندمجت فی نفسها. لإثبات ذلک ، سترى: کوریا الجنوبیه ستحل قضیه الناقلات دون دفع دولار. کما قام بتمزیق برجام دون دفع دولار. وجعل أوروبا غیر قادره على تطبیق Instex على الرغم من حسن النیه. فی الواقع ، کل الأنظمه فی العالم لا شیء بدون نظام مصرفی. ولیس لدیهم شیء لأن کل شیء: ینتمی إلى النظام العالمی لرأس المال والهیمنه.

פשעים לא מוחשיים של בנקים

שלטון ההון קיים עוד מימי קדם. יש הסוברים שזה התחיל כאשר אדם סמית כתב את עושר האומות. אבל זה לא מה שאנשים מצפים: מדען הכותב ספר לפעול על פיו. כלומר, תיאוריה מעולם לא הייתה בסיס לפעולה! ולתיאורטיקנים לא היה תפקיד בעם. לעומת זאת תיאורטיקנים תיארטו פעולות לחתיכת לחם או שם. למעשה, הם הצדיקו את פעולותיהם השרירותיות של אחרים. נושא זה נחשב גם על ידי אלוהים, ולכן שלח מדריכים לשכנע אנשים באורח פלא להקשיב להם ולהוציא לפועל את התיאוריה. מסיבה זו, לעיתים הם התנגדו להיגיון, לפילוסופיה ולהיגיון, כפי שנאמר: בהקשר זה, במקום להיות כלי לרווחת האדם, העושר הפך לאמצעי להשמיד אותו! העשירים תכננו את הרס האנושות במטרה להשיג עושר! תיאורטיקנים כינו זאת תחרות. אבל לא הייתה שום תחרות. זה התחיל מתחרות פשוטה ורגילה לתחרות לכל החיים! ממש כמו הימורים או סמים. ביום הראשון, המהמרים המקצועיים מאבדים כמה ידיים ליריב! כדי שהוא יוכל לסמוך על הימורים. עד שהוא יאבד את כל חייו בהימורים, אם מישהו לא יהרוג אותו, הוא יתאבד. האדם שרוצה להתמכר מקבל מעט חומר נקי בחינם ביום הראשון! עד שהוא מתמכר ואז היקום כולו מוריד אותו ממנו, אם הוא לא נהרג, בסופו של דבר הוא יתלה את עצמו. אימפריאליזם או קפיטליזם או ממשלת הבנקים עושים זאת. תן פרס ביום הראשון! עד שהוא חוסך, אז הם משלמים לו ריבית, כדי שהוא יתמכר היטב לאפסים של חשבונו. ואז נותנים לו הלוואה כדי להחזיר ממנו את כל הריבית! חייב את המנהל ואת חברת הבת. הם מחרימים את המפעל, הבית והמכונית שלו! להבעיר את עצמו, להיפטר מהאדמה הזו. עם מודעות זו יצאה המהפכה האסלאמית למלחמה נגד הקפיטליזם, ושרפה את סמל הבנקים שלה בשנת ۱۹۷۹٫ הבנקים כולם היו סגורים, בנקאים פדו הכל. אך לא לקח הרבה זמן עד שקמו לתחייה אנשים נאיבים כמו האדי. הם החזירו את רכושם ושיפצו את חנויותיהם. הם חישבו את הפסדיהם פעמים רבות ולקחו אותם מהממשלה המהפכנית של בזרגן ומר שאה טהרי. עם כל הפיקוח שקיבלו הם סוף סוף הגיעו למערכת הבנק העולמי וחזרו לשגרה הישנה שלהם. כעת קרן המטבע הבינלאומית היא השולטת באיראן, לא במר חמתי ואפילו לא בנשיא. מערכת הבנקאות העולמית אף מסחררת את אוצר ארה”ב וישראל! כי זו מערכת מפחידה וסודית לחלוטין. מומחה סיני בכיר נעלם כאשר מתח ביקורת על המערכת הבנקאית. רבים נעלמו כדי לשמור על מערכת זו בסוד ומפחיד! דרום קוריאה או מדינות אחרות לא משלמות לאיראן כסף על בסיס מערכת זו. מערכת שאילצה בנקים איראניים שלא לבצע עסק עבור ה- IRGC. המערכת שפירקה את כל הבנקים הצבאיים באיראן! או התמזג לתוך עצמו. כדי להוכיח זאת, תראה: דרום קוריאה תפתור את נושא המכליות מבלי לשלם דולר. כשקרע את בורג’אם בלי לשלם דולר. והפך את אירופה לבלתי מסוגלת ליישם את אינסטקס למרות רצון טוב. למעשה, כל המשטרים בעולם אינם דבר ללא מערכת בנקאית. ואין להם כלום כי הכל: שייך למערכת האוניברסאלית של הון ושליטה.

چرا بودجه چهار صفر را حذف نکرد؟
چرا بودجه چهار صفر را حذف نکرد؟

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : آدرس تهران خیابان پیروزی نبرد شمالی کوچه یافتیان پلاک یک واحد 1/1 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

ابرپروژه پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

برای ضد انقلاب مهم تر است

برخی ها می گویند چرا حجاب اینقدر مهم است؟ در حالیکه میدانند هیچ کار فرهنگی …

دیدگاهتان را بنویسید