اندر حکایت جام جهنم

اندر حکایت الف های جهنم

گویند حکیمان در گذشته بسیار پیشرفته تر بوده و آوازه آنان در جهان گسترده تر از حالیه. چنانکه اهرام ثلاثه ساختی و جام جهان نما داشتی و کشتی نوح پرداختی. آن کشتی چندان تکنولوژی داشته که یک جفت فیل بر سبیل آسان، بر ان گذشتی و همه ازواج حیوانات نیز، با خود همراه کردی.سفیه نابخردی همچو سنگی که الماس می شکند، گفت همه فسانه است. چنین نباشد. عارفی گفت: چرا چنین نباشد؟ رموز جهان بر همه آنان آشکار بود، ولیک به سخنان رسولان وقعی ننهادندی، و بر سبیل اشتباه همی رفتندی! اکنون نیز اگر جهانیان سخن حق بشنوند، و بر سبیل انبیا الهی گام بردارند، از ان به شوند. سفیه پرسید پس چه شد؟ عارف گفتا: خداوند عز و جل اعلا، طوفانی فرستاد و همه آن آثار به زیر خاک رفت، و مردمانش در دم جان سپاردند! باشد که عبرت آدمیان گردند. حالیا تو برو و هر جا خواهی برکن، و از خاک به زیر خاک فرو رو، آثار باستانی و عتیقه جات فراوانی مکشوف خواهد بود. ماموت که همان اخوان دیگر فیل ها بوده اند! ایستاده در سیبریا مرده اند. در شهر سوخته و سیلک و ورامین، یا که در میان قبایل آتار آن بینی و متحیر گردی! سفیه گفت دانستم،  حال بگو بعد چه شد؟ آری جام جم که جهان نما بود، دو الف کم کرد و به جهنم بدل گردید، و همه انسانها به طوفان هلاکت گشتندی، اندک جماعتی که در کشتی بودند، به ساحل نجات در کوه جودی فرو نشستند. از انها بود که نژاد سیاه و سامی و زرد و سرخ برخاست، که سام پسر بزرگ نوح بودی، اما وااسفا باز هرکه راه خود بگرفت! گروهی به آمریکستان رفتندی، آن دیگر به هندوستان. سیاهان به افریقا، زرد ها به سر زمین آفتاب تابان چین ستان. اندر میان سامی ها، جنگ ها فراوان برخاست و چندپاره شده: جماعتی قصد یوروپ و اوراسیه نمودند برخی به فلسطین و حجاز رفتند. زرتشت نامی از کنار رود ارس برخاست تا آنها را موحد گرداند جماعتی گوش بر حق دادند و برخی بر باطل خود ماندند: الی زماننا هذا. تا اینکه خدا، نوح دیگری از نسل رسل فرستاد. حی قادر به او فرمان داد : اذهب من النجف الی ایران ! وی به ایران در شد و آواز داد: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. عوام در ایران صلای او بشنیدند، و بر اطرافش گرد آمدند و بر طاغوتیان شوریدند. انقلابی بود که در کل بشر اوفتاد! از صحرای نوادا و سردستان سیبری، صحرای موگبی تا صحرای مغرب در نوردید. چنانکه گویی ایران همان جهان است. دشمنان بر سبیل راهزنی، یارانی از او را بکشتند! اما وی گفت بکشید ما را ملت ها بیدار تر می شوند. تا اینکه جام زهرش بدادند و دار فانی وداع گفت. اینک جهان چشم می گرداند، تا یکی از فرزندان فاطمه علم را بر دوش بگیرد. همای سعادت از جناب خبرگان، بر دوش سیدی فرود آمد. همه بر او پیمان بستند. الا شیاطین و بالاخص شیطان الاکبر. وی سکاندار کشتی نوح شد. اما فرزندان ناخلف در دیای جهل غوطه ور. خواستند برقله تمدن بروند که بالاترین آسمانخراش داشت بهر نجات، اما طوفان  آن آسمانخراش ها برسرشان آوار نمود و همگی ریق رحمت بر سر کشیدند:

دیدی که جام جهان نما به جهنم شد؟  دیدی که وراثت ابنا نوح چگونه گم شد؟

هان ای دل عبرت بین ایوان مداین بین، دیدی که چگونه ابراج جفتا منهدم شد؟

رو به شیاطین بگو ید الله فوق ایدیهم،  هر بمب که گذاردند، تیر هفتم شد

ایژکا مالک اصلی خداست دان  هرکه نکو زیست نامش نزد ما مهم شد

In the story of the elves of hell

It is said that sages were much more advanced in the past and their reputation in the world is wider than it is now. As you built the three pyramids and had the World Cup and paid for Noah’s ark. That ship had so much technology that you passed a pair of elephants on an easy mustache, and you took all the animal marriages with you. The foolish idiot, like a stone that breaks a diamond, said that everything is mythical. Not so. Arefi said: Why not? The mysteries of the world were known to all of them, but you did not obey the words of the apostles, and you went astray! Even now, if the world hears the word of truth, and walks for the sake of the divine prophets, they will be deprived of it. Safia asked, “So what happened?” Aref said: God Almighty sent a storm and all those relics went underground, and his people died on the spot! May they become a lesson for people. Now you go and dig wherever you want, and sink from the ground to the ground, many antiquities and antiques will be discovered. Mammoths who were the same Brotherhood of other elephants! Standing in Siberia is dead. In the burnt city of Silk and Varamin, or among the Attar tribes, you will be amazed! Idiot said I knew, now tell me what happened next? Yes, Jam Jam, who was a worldview, reduced the two elves and turned them into hell, and all human beings perished in the storm of destruction, a small group that was on the ship, sank to the shore of salvation on Mount Judi. It was from them that the black, Semitic, yellow and red race arose, that Sam was the eldest son of Noah, but woe to whoever went his way again! One group went to America, the other to India. Blacks to Africa, yellows to China’s sunshine. Among the Semites, many wars broke out and were fragmented: some went to Europe and Eurasia, some went to Palestine and the Hejaz. Zarathustra rose by the name of Aras River to unite them. A group listened to the truth and some remained to their falsehood: until this time. Until God sent another Noah from the generation of Russell. Hay Qadir ordered him: My gold from Najaf to Iran! He went to Iran and sang: America cannot make any mistake. The common people in Iran heard his prayers, and gathered around him and revolted against the Taghutians. It was a revolution that fell on all mankind! From the Nevada desert and the Siberian highlands, the Mugby Desert to the Maghreb Desert As if Iran is the world. Enemies killed his allies for banditry! But he said, “Kill us, the nations are waking up.” Until he was given the cup of poison and the mortal said goodbye. Now the world is turning a blind eye to one of Fatemeh’s children taking on knowledge. Homay Saadat, one of the experts, landed on Sidi’s shoulder. Everyone made a pact with him. Except for the devils, and especially the Great Satan. He became the captain of Noah’s ark. But the illegitimate children are immersed in the ignorance. They wanted to go to the brink of civilization, which had the highest skyscrapers for salvation, but the storm of those skyscrapers fell on them and they all cried out for mercy:

Did you see that the World Cup went to hell? Did you see how the inheritance of Ibn Noah was lost?

Han, the heart of the lesson between Ivan Madaen, did you see how the pair’s tower was destroyed?

Tell the devils, God forbid, that every bomb they planted became the seventh bullet

Izka is the main owner of God, whoever lives well, his name became important to us

فی قصه الجان من الجحیم

یقال إن الحکماء کانوا أکثر تقدمًا فی الماضی وسمعتهم فی العالم أوسع مما هی علیه الآن. کما قمت ببناء الأهرامات الثلاثه وحصلت على کأس العالم ودفعت ثمن سفینه نوح. تلک السفینه لدیها الکثیر من التکنولوجیا لدرجه أنک مررت بزوج من الأفیال على شارب سهل ، وأخذت کل الزیجات الحیوانیه معک.الأحمق الأحمق ، مثل الحجر الذی یکسر الماس ، قال إن کل شیء أسطوری. لیس کذلک. قال العریفی: وماذا لا؟ کانت أسرار العالم معروفه لهم جمیعًا ، لکنک لم تطِع کلام الرسل ، وذهلت! وحتى الآن ، إذا سمع العالم کلمه الحق ، وسار فی سبیل الأنبیاء ، فسیُحرمون منها. سأل الأبله: “ماذا حدث إذن؟” قال عارف: أرسل الله تعالى زوبعه فذهبت کل تلک الآثار ، ومات قومه على الفور! نرجو أن یصبحوا درسًا للناس. الآن تذهب وتحفر أینما ترید ، وتغرق من الأرض إلى الأرض ، سیتم اکتشاف العدید من الآثار والتحف. الماموث الذین کانوا نفس الإخوان من الفیله الأخرى! الوقوف فی سیبیریا ماتوا. فی مدینه سیلک وفارامین المحترقه ، أو بین قبائل العطار ، ستندهش! قال الأبله إننی أعرف ، أخبرنی الآن ماذا حدث بعد ذلک؟ نعم ، جام جام ، الذی کان ینظر إلى العالم ، قلل من الجان وحوّلهما إلى جحیم ، وهلک جمیع البشر فی عاصفه دمار ، مجموعه صغیره کانت على متن السفینه ، غرقت إلى شاطئ الخلاص على جبل جودی. ومنهم نشأ العرق الأسود والسامی والأصفر والأحمر ، وکان سام هو الابن الأکبر لنوح ، ولکن ویل لمن أخذ طریقه مره أخرى! ذهبت مجموعه واحده إلى أمریکا والأخرى إلى الهند. السود فی إفریقیا ، والأصفر إلى أشعه الشمس فی الصین. اندلعت حروب کثیره بین السامیین وتفککت: ذهب بعضها إلى أوروبا وأوراسیا ، وذهب البعض الآخر إلى فلسطین والحجاز. نهض زرادشت باسم نهر أراس لیوحدهم ، فکانت جماعه تسمع الحقیقه والبعض ظل على باطلهم: حتى هذا الوقت. حتى أرسل الله نوحًا آخر من جیل راسل. أمره حی قادر: ذهبی من النجف إلى إیران! ذهب إلى إیران وغنى: أمریکا لا تستطیع أن تخطئ. سمع عامه الناس فی إیران صلاته ، فاجتمعوا حوله وثاروا على الطاغوتیین. کانت ثوره سقطت على البشریه جمعاء! من صحراء نیفادا ومرتفعات سیبیریا ومن صحراء موغبی إلى الصحراء المغاربیه. کأن إیران هی العالم. قتل أعداؤه حلفاءه بارتکاب أعمال قطع طرق! لکنه قال: اقتلونا ، الأمم تستیقظ. حتى أُعطی کأس السم وودع البشر. الآن العالم یغض الطرف عن أحد أطفال فاطمه یتعلم المعرفه. هومای سعدات ، أحد الخبراء ، سقط على کتف سیدی. أبرم الجمیع میثاقًا معه. ماعدا الشیاطین وخاصه الشیطان الأکبر. أصبح قائد سفینه نوح. لکن الأبناء غیر الشرعیین مغمورون فی الجهل. أرادوا الصعود إلى قمه الحضاره التی کانت بها أعلى ناطحات السحاب للخلاص ، لکن عاصفه تلک ناطحات السحاب سقطت علیهم وصرخوا جمیعًا طلباً للرحمه:

هل رأیت أن کأس العالم ذهبت إلى الجحیم؟ هل رأیت کیف فقد میراث ابن نوح؟

هان ، قلب الدرس بین إیفان مادین ، هل رأیت کیف تم تدمیر برج الزوجین؟

قل للشیاطین ید الله فوق ایدیهم  زرعوها أصبحت الرصاصه السابعه

إزکا هو المالک الرئیسی لله ، کل من یعیش بشکل جید ، أصبح اسمه مهمًا بالنسبه لنا

د دوزخ د قبرونو په کیسه کې

داسې ویل کیږی چې صحابه کرام په تیرو وختونو کې ډیر پرمختللی وو او په نړۍ کې د دوی شهرت د اوس په پرتله پراخ دی. لکه څنګه چې تاسو درې پیرامډونه جوړ کړل او نړیوال جام یې درلود او د نوح صندوق لپاره یې تادیه وکړه. دې کښتۍ دومره ټیکنالوژی درلوده چې تاسو په یو اسانه شونډه کې د هګیو جوړه جوړه کړې ، او تاسو ټول حیوانی ودونه له ځان سره اخیستی. داسې نه. عارفی وویل: ولې نه؟ د نړۍ اسرار ټولو ته پیژندل شوی و ، مګر تاسو د رسولانو خبرو ته غاړه نه ایښودئ ، او تاسو ګمراه شوی یاست! حتی اوس ، که نړۍ د حق کلمه واوری ، او د الهی پیغمبرانو لپاره پرمخ ولاړ شی ، دوی به له دې بې برخې شی. احمق پوښتنه وکړه ، “نو بیا څه پیښ شول؟” عارف وویل: خدای تعالی طوفان ولیږه او دا ټول آثار د ځمکې لاندې راوتلی ، او د هغه خلک په موقع مړ شوی! دوی د خلکو لپاره عبرت شی. اوس تاسو لاړ شئ او هرچیرې چې وغواړئ وکښئ ، او د ځمکې څخه ځمکې ته ډوب شئ ، ډیری لرغونی توکی او لرغونی توکی به وموندل شی. ماماټس چې د نورو هاتیو ورته ورورولی و! په سایبیریا کې ولاړ مړ مړ دی. د ورېښمو او ورامین ښار سوځیدلی ښار کې ، یا د عطار قبیلو ترمینځ ، تاسو به حیران شئ! ایډیټ وویل زه پوهیږم ، اوس راته ووایه چې وروسته څه پیښ شول؟ هو ، جام جام چې د نړۍ لید و ، دوه ډبرې یې کمې کړې او دوزخ ته یې اړولې ، او ټول انسانان د ویجاړونکی طوفان له امله مړه شوی ، یوه کوچنۍ ډله چې په کښتۍ کې وه ، د جودی په غره کې د نجات ساحل ته ډوبه شوه. دا د دوی څخه و چې تور ، سیمیټیک ، ژیړ او سور نسل راپورته شو ، چې سام د نوح مشر زوی و ، مګر افسوس هغه څوک چې بیا خپله لاره پرمخ بوځی! یوه ډله امریکا ته ، بله ډله یې هند ته. تور افریقا ته ، د چین لمر ته وړانګې. د سیمیټو په مینځ کې ، ډیری جنګونه پیل شول او ټوټې ټوټې شول: ځینې یې اروپا او یوریشیا ته ، ځینې فلسطین او حجاز ته لاړل. زراتسترا د ارس سیند په نوم د دوی سره متحد کولو لپاره راپورته شو. تر دې چې خدای د رسول په نسل یو بل نوح ولیږه. حې قدیر ورته امر وکړ: زما طلا له نجف څخه ایران ته! هغه ایران ته لاړ او سندرې یې وویل: امریکا هیڅ غلطی نشی کولی. په ایران کې عام خلکو د هغه لمونځونه واورېدل ، او د هغه شاوخوا راټول شول او د تغیویانو په وړاندې پاڅون وکړ. دا یو انقلاب و چې په ټول انسانان راوتلی! د نیواډا صحرا او د سایبریا لوړو غرونو څخه ، مغبی صحرا د مغرب صحرا ته. لکه څنګه چې ایران نړۍ ده. دښمنانو د غلو لپاره خپل متحدین وژلی! مګر هغه وویل ، “موږ ووژنئ ، ملتونه راپاڅیدلی دی.” تر دې چې هغه ته د زهرو پیاله ورکړل شوې وه او وژنونکی یې الوداع وویل. اوس نړۍ د فاطمیه ماشومانو ته یوه چې سترګې پټوی سترګې پټوی. همای سعادت چې یو کارپوه دی ، د سیدی په اوږه ولاړ. هر چا ورسره تړون وکړ. پرته د شیطانانو ، او په ځانګړی توګه لوی شیطان. هغه د نوح د کښتۍ مشر شو. مګر غیرقانونی ماشومان په ناپوهۍ کې ډوب دی. دوی غوښتل چې د تمدن سر ته لاړ شی چې د نجات لپاره ترټولو عالی اسمانونه درلودل ، مګر د دوی د اسمانچکو طوفان په دوی راوتلی او دوی ټول د رحمت لپاره ژاړی:

ایا تاسو ولیدل چې نړیوال جام دوزخ ته لاړ؟ ایا تاسو ولیدل چې څنګه د ابن نوح میراث له لاسه ورکړ؟

هان ، د ایوان مدین تر مینځ د درس زړه ، تاسو ولیدل چې څنګه د جوړه برج ویجاړ شوی؟

شیطانانو ته ووایی ، خدای مه کړه ، هر بم چې دوی ځای په ځای کړی و ، اوومه ګولۍ شوه

ازکا د خدای اصلی مالک دی ، څوک چې ښه ژوند کوی ، د هغه نوم زموږ لپاره مهم شوی

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : آدرس تهران خیابان پیروزی نبرد شمالی کوچه یافتیان پلاک یک واحد 1/1 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

رانت خواری نشست خبری

رانت خواری در نمایشگاه مجازی کتاب

بعد از مدتها بازی موش و گربه! و خاموشی و الودگی هوا و مازوت و …