خانه / علمی و دانشگاهی / پژوهش میراث فرهنگی / آرامگاه مادر حضرت سلیمان نباید بنام دیگری ثبت شود

آرامگاه مادر حضرت سلیمان نباید بنام دیگری ثبت شود

پایان فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید با دستاورد های متعدد و ارزشمندی / شناسایی چهره انسانی تراشیده شدهبر دیواره شرقی آبراهه خاوری دروازه ناتمام

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در حالی از پایان فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید خبر داد که این فصل کاوش منجر بهشناسایی بقایای ۹ اسکلت انسانی و ۱ اسکلت حیوانی در بخش جنوبی آبراهه خاوری دروازه ناتمام، شناسایی یک چهره انسانی تراشیده شدهبر دیواره شرقی آبراهه خاوری دروازه ناتمام، آشکارسازی بخش بیشتری از نمای دیوار جنوبی تخت گاه تخت جمشید وشده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، حمید فدایی امروز «یکشنبه» با اعلام این خبر گفت : فصل چهارم کاوشآبراهه های تخت جمشید با هدف بازگشایی بخش جنوبی آبراهه  خاوری دروازه  ناتمام انجام و در روند اجرایی این فصل از کاوش، کارگاه هایدیگری با اهداف مختلف در محل دیوار جنوبی تخت گاه، حیاط خاوری کاخ آپادانا و حیاط شمالی کاخ هدیش ایجاد و مورد کاوش قرار گرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد : فصل چهارم کاوش آبراهه ها در ادامه فصل قبلی و در بخش شرقیدروازه نیمه تمام متمرکز شد که با کاوش بخش عمده ای از مسیر مسدود آبراهه ها، انتظار می رود موضوع هدایت و دفع آب های سطحی در اینبخش از تختگاه بخوبی انجام شود.

او افزودضمن کاوش ها مجدد به بقایایی از اسکلت های انسانی و حیوانی نیز برخورد شد که خود ظرفیت های جدیدی در مطالعات رویدادهای دورههخامنشی و پس از آن در تختگاه تخت جمشید ایجاد کرده است.

فدایی نتایج به دست آمده از این فصل کاوش را حاصل برنامه ریزی و همکاری مجموعه ها و افراد مختلفی دانست و در این باره اظهار داشت : طیاین فصل از کاوش ها، حضور هیئت باستان شناسی در کنار کارشناسان پایگاه تخت جمشید را بیش از گذشته زنده و پویا کرد؛ همچنین از حضورهیئت باستانشناسی در همکاری با واحد حفاظت و مرمت و بازگشایی تعدادی از دریچه های مسدود شده آبراهه ها در کاخ های روی صفه و با هدفحفاظت از بقایای معماری در مقابل بارندگی، بهره مند شدیم .

وی مهمترین این اقدام را ، بازگشایی دریچه مسدود شده آبراهه ای در حیاط شرقی کاخ آپادانا و همچنین در حیاط شمالی کاخ هدیش اعلام کرد  کهبه جهت حل مشکل آبگیری در کاخ های مذکور نقش بسیار مهمی در کاهش روند فرسایش آثار خواهد داشت.

 

بازگشایی بیش از ۴۰ متر از مسیر جنوب آبراهه  خاوری دروازه  ناتمام

 

 علی اسدی، سرپرست گروه کاوش آبراهه های تخت جمشید نیز در رابطه با تداوم کاوش های فصل سوم در ابتدای این فصل، گفت : در سال۱۳۹۶ و در جریان فصل سوم کاوش، در محل دریچه  A آبراهه  خاوری دروازه  ناتمام به تراکمی از اسکلت های انسانی و حیوانی برخورد شده بود.

این باستان شناس افزود: این موضوع باعث شد تا در آن برهه زمانی با توجه به محدودیت فضای آبراهه و کند شدن روند کار، گروه کاوشبه جای قسمت جنوبی آبراهه عملیات خود را به سمت شمال آن انجام دهد.

او تصریح کردکاوش فصل سوم در این قسمت تا فاصله  ۵۰ / ۳۳ متری ادامه یافت و در انتها با شناسایی یک اسکلت انسانی کامل بهپایان رسید که به دلیل پایان مدت زمان مجوز کاوش ، کار بر روی آن به فصل چهارم موکول شد.

اسدی در رابطه با فعال شدن چندین کارگاه به صوررت همزمان در فصل چهارم اظهار داشت: با توجه به تجربه  به دست آمده در فصل سومکاوش، در آغاز فصل چهارم پیش بینی می شد در صورت کاوش بخش جنوبی آبراهه  خاوری دروازه  ناتمام در محل دریچه  A، مجددا به تراکماسکلت های انسانی برخورد شود، بر همین اساس و به منظور جبران کند شدن احتمالی روند کار، کارگاه دیگری تحت عنوان کارگاه D در فاصله  ۴۰ متری جنوب دریچه  A بر روی آبراهه ایجاد شدتا هم زمان بخش دیگری از گروه امکان انجام عملیات کاوش از این سمت را داشته باشد.

او افزود: کارگاه D با ابعاد ۳ × ۳ متر ایجاد شد و در عمق ۵۰ / ۳ متری آن پس از برداشت یکی از بلوک های سنگی سقف آبراهه، عملیات کاوشرسوبات انباشت شده در درون آن به سمت شمال تا رسیدن به بخش دیگری از گروه که در محل جنوب دریچه A در حال کاوش بودند، ادامهیافت.

وی با تاکید بر پیدایش اسکلت های جدید در آبراهه های تخت جمشید، بیان کرد: همانگونه که پیش بینی شده بود، در روزهای ابتدایی شروعکاوش در محل جنوب دریچه  A آبراهه  خاوری دروازه  ناتمام به اسکلت های انسانی و حیوانی متعدد برخورد گردید که به دقت مورد کاوش قرارگرفتند.

وی ادامه داد: پس از آن کاوش در آبراهه  مذکور با به هم رسیدن دو بخش از گروه و بازگشایی کامل محدوده  جنوبی آن پایان یافت.

اسدی در رابطه با یافته های جدید این فصل کاوش گفت: علاوه بر اسکلت های انسانی و حیوانی، در روزهای پایانی کاوش این آبراهه یک چهرهانسانی تراشیده شده بر روی زائده  صخره ای دیواره  شرقی کارگاه شناسایی شد که در نوع خود جالب توجه بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز با اشاره به اقدامات مربوط به کاوش در دیواره جنوبی تخت گاه تخت جمشید افزود: طی فصل چهارم کاوشآبراهه های تخت جمشید، دومین مرحله از کاوش دیوار جنوبی تخت گاه نیز انجام گرفت ، این بخش از دیوار تخت گاه به واسطه  انباشت حجمعظیم خاک های حاصل از کاوش های موسسه  شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در دهه  ۱۹۳۰ میلادی پوشیده شده و نیاز بود تا ضمن آزادسازی نمای دیوار یاد شده ، مواد باستان شناختی فراوانی که در خاک انباشتی وجود داشت نیز استخراج، ثبت و مطالعه شود.

اسدی در رابطه با استحکام بخشی و ساماندهی دیواره تخت گاه، گفت: با توجه به اینکه در پایان فصل سوم کاوش دیواره ها و کف کارگاهایجاد شده بر روی دیوار تخت گاه استحکام بخشی نشده بود، در جریان فصل چهارم کاوش، بخش های فرو ریخته و شکاف برداشته   دیوارهها و کف کارگاه نیز ساماندهی شد.

این باستان شناس درباره  بازگشایی دریچه های دفع آب های سطحی و یافته های جدید سنگی، بیان کرد: هم زمان با کاوش کارگاه های یادشده در فصل چهارم، دو کارگاه نیز بر روی دریچه های مسدود شده  موجود در حیاط خاوری کاخ آپادانا و حیاط شمالی کاخ هدیش ایجاد شد.

به گفته وی ، کاوش این دریچه ها علاوه بر بازگشایی آنها که هدایت و تخلیه  روان آب های سطحی به درون شبکه آبراهه ها را ممکن ساخت، بهیافت قطعات متعدد ساقه ستون و سنگ های نقش دار هخامنشی منجر شد.

سرپرست کاوش آبراهه های تخت جمشید با بیان اینکه این فصل در حالی به پایان رسید که نتایج ارزنده ای را برای این مجموعه جهانی در برداشت ، مهم ترین نتایج حاصل از انجام این کاوش را بازگشایی بیش از ۴۰ متر از مسیر جنوب آبراهه  خاوری دروازه  ناتمام، شناسایی بقایای ۹اسکلت انسانی و ۱ اسکلت حیوانی در بخش جنوبی آبراهه  خاوری دروازه  ناتمام، شناسایی یک چهره  انسانی تراشیده شده بر دیواره  شرقیآبراهه  خاوری دروازه  ناتمام، آشکارسازی بخش بیشتری از نمای دیوار جنوبی تخت گاه تخت جمشید و یافت قطعات متعدد نقش برجسته ها ودیگر اجزاء کاخ های آن، بازگشایی دریچه  هخامنشی مسدود شده بر روی آبراهه  حیاط خاوری کاخ آپادانا و بازگشایی دریچه  هخامنشی مسدودشده بر روی آبراهه  حیاط شمالی کاخ هدیش، اعلام کرد  که این دستاورد ها اهمیت بسزایی برای این مجموعه جهانی و جهانیان به شمار میرود.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

بزرگترین سد هخامنشی

بزرگترین سد هخامنشی

کاوش در بزرگترین سد هخامنشی شناسایی شده / لزوم حفاظت و نگهداری سد بستان خانی …