خانه / یادداشت های مدیر مسوول / سازمان مجازات توهین کنندگان

سازمان مجازات توهین کنندگان

کمیته مجازات توهین کنندگان به پیامبر اسلام

طبق فتوای اغلب مجتهدان مجازات توهین کنندگان: به پیامبر رحمت و آزادی، اعدام در ملا عام است. تا دیگران چنین کاری نکنند. نمونه مهم آن صدور دستور قتل سلمان رشدی، توسط امام خمینی ره بود که فرمود: هرکس هرکجا ایشان را پیدا کند، میتواند حکم را اجرا کند. لذا باید کمیته مجازات بوجود آید، تا این افراد را شناسایی و به قتل برساند. زیرا فقط نشریه زرد فرانسوی نیست که چنین می کند، نشریات دیگری هم به طور موهن، اقدام به نشر می کنند که از دیده ها پنهان هستند. این سازمان باید غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر وابسته باشد. براساس اهداف مشخص شده در همه کشورها نیرو داشته باشد. همانطور که در احکام اسلامی هست، ابتدا باید توهین کنندگان را شناسایی، و اگر چنانچه توانایی بود وی را اعدام کرد. توبه این افراد قابل قبول نیست. زیرا که راه را برای توهین بیشتر آماده می کند. تا هرکس هر مزخرفی به معصومین علیهم السلام بگوید و: بعد هم توبه کند و از مجازات فرار نماید. در مورد مرکزیت این سازمان هم باید گفت: نیازی به ثبت در هیچ کجای دنیا ندارد: مثل کجازات منکران هولو کاست. یا مانند سازمان منافقین! که هیچ جا ثبت نشده اند. موجودیت حقیقی هم ندارد، چرا که اعضا اصلی ان در سال ۱۳۵۴ اعدام شدند. مسعود رجوی به دروغ خود را مرکزیت سازمان اعلام کرد. تنها کسی بود که با رژیم همکاری، و پرونده بقیه را سیاه کرده بود، و این پاداش زنده ماندن او بود. لذا اگر عضو واقعی بود باید اعدام می شد، چون اعدام نشد یک عضو خائن محسوب شده، فاقد اختیارات قانونی و سیاسی بود. هم اکنون نیز که مریم رجوی خود را فرمانده اصلی می داند، دچار این توهم است. او عناوین را بدون داشتن شرایط غصب کرده، و با این عناوین غصبی می خواهد: برای مردم آزادی و آبادی ایجاد کند. مثل این است کسی که قانون اساسی را قبول ندارد، رئیس جمهور شود! نقض همه قوانین مخصوصا حقوق اساسی مردم است. زیرا باید به چیزی سوگند بخورد که قبول ندارد. این تناقض می رساند که همه شعار های انان دروغ است. لذا کمیته مجازات در نظر دارد اولین ترور های خود را، برعلیه منافقین آغاز کند. هرکس هرکچا اعضا رده بالا سازمان منافقین را می بیند، وظیفه دارد آنها به جرم خیانت به پیشتازان سازمان، و انحراف از عقاید آنها اعدام کند. سیبل دوم کسانی هستند که اموال و داراییهای ایرانی را به: بانکهای سوئیس یا آمریکا برده اند. در راس انها گروههای سلطنت طلب، مخصوصا نیم پهلوی قرار دارد. توبه اینها نیز قبول نیست، زیرا اگر واقعا می خواستند توبه کنند چهل سال به آنها فرصت داده شده بود. حداقل مانند اردشیر زاهدی، به وطن پشت نمی کردند. نه آنکه فرح پهلوی در بغداد حاضر شده، با صدام توافقنامه حمله به ایران امضا کند! و راه را برای جاسوسی منافقین آماده نماید. لذا هرکس در هرکجای جهان، روسای سلطنت طلب یا اختلاس گران را دید، بلا استثنا باید اعدام انقلابی کند. دسته سوم لیبرالها و جاسوسهای درونی دولت ها هستند، که معمولا فرار به خارج نموده اند. از امیر انتظام جاسوس گرفته تا: سعادتی جاسوس شوروی، و تا امروز که خودشان به این همه خیانت اعتراف می کنند! لذا نیازی به دادگاه نیست، زیرا اقرار اگاهانه در شبکه های خارجی، به اندازه کافی روشن است. دسته چهارم خارجی هایی است که شمشیر از رو بسته اند. گروهی از انها با چاپ کاریکاتور، به پیامبر اسلام توهین می کنند، و گروهی دیگر از انها دفاع می کنند. جرم آنها هم به دلیل اعترافات روشن آنها، در رسانه های جهانی کاملا اثبات شده. باید فقط حکم اجرا شود. لذا بر همه مومنان و عدالت خواهان جهان واجب است: اجرای حکم خدا را بر همه چیز مقدم دانسته اقدام نمایند.

Committee for the Punishment of Those Who Insult the Prophet of Islam

According to the fatwas of most mujtahids, the punishment for the insulters: to the Prophet of Mercy and Freedom, execution is in public. So that others do not do so. An important example was the order to assassinate Salman Rushdie by Imam Khomeini, who said: “Anyone who finds him can execute the sentence.” Therefore, a punishment committee should be set up to identify and kill these people. Because it is not only the French Yellow Pages that do this, other publications also publish in a derogatory manner that is hidden from view. This organization should be a non-profit and non-affiliated non-governmental organization. Have strength in all countries based on the set goals. As in Islamic law, the perpetrators must first be identified, and executed if they can. The repentance of these people is not acceptable. Because it paves the way for further insults. So that everyone should say any nonsense to the infallibles (peace be upon them) and then repent and escape punishment. Regarding the centrality of this organization, it should be said: it does not need to be registered anywhere in the world: like the denials of Holocaust deniers. Or like the organization of hypocrites! Which are not registered anywhere. It does not have a real existence, because its main members were executed in 1975. Massoud Rajavi falsely declared himself the center of the organization. He was the only one who cooperated with the regime, and blackened the case of the others, and that was the reward for his survival. Therefore, if he was a real member, he should have been executed, because he was not executed. He was considered a traitor and had no legal or political authority. Even now, when Maryam Rajavi considers herself the main commander, she suffers from this illusion. He usurped the titles without any conditions, and with these usurped titles he wants: to create freedom and prosperity for the people. It is like someone who does not accept the constitution, becomes president! Violation of all laws, especially the fundamental rights of the people. Because he has to swear something he does not accept. This contradicts the fact that all their slogans are false. Therefore, the Punishment Committee intends to launch its first assassinations against the hypocrites. Anyone who sees the high-ranking members of the hypocritical organization has the duty to execute them for betraying the leaders of the organization and deviating from their beliefs. The second sybil is those who have taken Iranian property to Swiss or American banks. At the top of them are monarchist groups, especially the Pahlavi. Their repentance is also not acceptable, because if they really wanted to repent, they would have been given forty years. At least, like Ardeshir Zahedi, they did not turn their backs on the homeland. Not that Farah Pahlavi is in Baghdad to sign an agreement to attack Iran with Saddam! And prepare the way for spying on the hypocrites. Therefore, whoever saw monarchist or embezzling leaders anywhere in the world, without exception, must carry out a revolutionary execution. The third category is liberals and internal spies of governments, who have usually fled abroad. From Amir Entezam, a spy, to: Saadati, a Soviet spy, and to this day, who themselves admit to all this betrayal! Therefore, there is no need for a court, because the conscious confession in foreign networks is clear enough. The fourth group is foreigners who have drawn their swords. Some of them insult the Prophet of Islam by publishing cartoons, and another group defends them. Their guilt has been proven in the world media because of their clear confessions. Only the sentence should be executed. Therefore, it is obligatory on all believers and seekers of justice in the world: to take the execution of God’s commandment before everything else.

لجنه معاقبه من سب نبی الإسلام

وبحسب فتاوى معظم المجتهدین ، فإن عقوبه المسیئین لنبی الرحمه والحریه الإعدام علانیه. حتى لا یفعل الآخرون ذلک. ومن الأمثله المهمه الأمر الذی أصدره الإمام الخمینی باغتیال سلمان رشدی ، الذی قال: “من یجده یمکنه تنفیذ الحکم”. لذلک ، یجب تشکیل لجنه عقابیه لتحدید هؤلاء الأشخاص وقتلهم. نظرًا لأن الصفحات الصفراء الفرنسیه لیست وحدها التی تفعل ذلک ، فإن المنشورات الأخرى تنشر أیضًا بطریقه ازدرائیه مخفیه عن الأنظار. یجب أن تکون هذه المنظمه منظمه غیر حکومیه غیر هادفه للربح وغیر منتسبه. امتلک القوه فی جمیع البلدان بناءً على الأهداف المحدده. کما هو الحال فی الشریعه الإسلامیه ، یجب أولاً التعرف على الجناه وإعدامهم إذا أمکنهم ذلک. ولا یجوز توبه هؤلاء. لأنه یمهد الطریق لمزید من الإهانات. حتى یقول الجمیع أی هراء للمعصمین (علیهم السلام) ثم التوبه والإفلات من العقاب. فیما یتعلق بمرکزیه هذه المنظمه ، ینبغی أن یقال: إنها لا تحتاج إلى أن یتم تسجیلها فی أی مکان فی العالم: مثل إنکار منکری الهولوکوست. أو مثل تنظیم المنافقین! التی لم یتم تسجیلها فی أی مکان. لیس لها وجود حقیقی ، لأن أعضائها الأساسیین أعدموا عام ۱۹۷۵٫ أعلن مسعود رجوی نفسه زوراً مرکز التنظیم. کان الوحید الذی یتعاون مع النظام ، ویسود قضیه الآخرین ، وکان ذلک مکافأه على بقائه. لذلک إذا کان عضوا حقیقیا کان یجب أن یتم إعدامه لأنه لم یتم إعدامه ، وکان یعتبر خائنا ولیس له سلطه قانونیه أو سیاسیه. حتى الآن ، عندما تعتبر مریم رجوی نفسها القائده الرئیسیه ، فإنها تعانی من هذا الوهم. لقد اغتصب الألقاب دون أی شروط ، وبهذه الألقاب المغتصبه یرید أن یخلق الحریه والازدهار للشعب. مثل من لا یقبل الدستور یصبح رئیسا! انتهاک جمیع القوانین ، وخاصه الحقوق الأساسیه للشعب. لأنه یجب علیه أن یقسم على شیء لا یقبله. وهذا یناقض حقیقه أن کل شعاراتهم کاذبه. لذلک تعتزم لجنه العقوبات إطلاق أولى عملیات الاغتیال بحق المنافقین. أی شخص یرى أعضاء رفیعی المستوى فی المنظمه المنافقه علیه إعدامهم لخیانه قاده المنظمه والانحراف عن معتقداتهم. سیبیل الثانی هم أولئک الذین أخذوا ممتلکات إیرانیه إلى البنوک السویسریه أو الأمریکیه. على رأسهم المجموعات الملکیه ، ولا سیما البهلویه. توبتهم أیضًا غیر مقبوله ، لأنهم إذا أرادوا التوبه حقًا ، لکانوا قد أعطوهم أربعین عامًا. على الأقل ، مثل  لم یدیروا ظهورهم للوطن. مش أن فرح بهلوی موجود فی بغداد لیوقع اتفاقیه لمهاجمه إیران مع صدام! وتهیئ الطریق للتجسس على المنافقین. لذلک ، من رأى زعماء الملکیین أو المختلسین فی أی مکان فی العالم ، دون استثناء ، یجب أن یقوم بعملیه إعدام ثوریه. الفئه الثالثه هی اللیبرالیون والجواسیس الداخلیون للحکومات الذین فروا عاده إلى الخارج. من أمیر انتظام ، جاسوس ، إلى: السعداتی ، جاسوس سوفیتی ، وحتى یومنا هذا ، الذین یعترفون هم أنفسهم بکل هذه الخیانه! لذلک لا داعی لمحکمه ، لأن الاعتراف الواعی فی الشبکات الأجنبیه واضح بما فیه الکفایه. المجموعه الرابعه أجانب شدوا سیوفهم. ومنهم من یهین نبی الإسلام بنشر الرسوم الکاریکاتوریه ، وجماعه أخرى تدافع عنها. لقد ثبت ذنبهم فی وسائل الإعلام العالمیه بسبب اعترافاتهم الواضحه. یجب تنفیذ الحکم فقط. لذلک ، یجب على جمیع المؤمنین وطالبی العدل فی العالم: أن یأخذوا تنفیذ وصیه الله قبل کل شیء.

इस्लाम के पैगंबर का अपमान करने वालों की सजा के लिए समिति

अधिकांश मुजतहिद के फतवों के अनुसार, अपमान करने वालों के लिए सजा: पैगंबर ऑफ मर्सी एंड फ्रीडम, निष्पादन सार्वजनिक है ताकि दूसरे ऐसा न करें। एक महत्वपूर्ण उदाहरण इमाम खुमैनी द्वारा सलमान रुश्दी की हत्या करने का आदेश था, जिन्होंने कहा था: “जो कोई भी उसे पाता है उसे सजा सुना सकता है।” इसलिए, इन लोगों की पहचान करने और उन्हें मारने के लिए एक दंड समिति का गठन किया जाना चाहिए। क्योंकि यह केवल फ्रेंच येलो पेज ही नहीं है जो ऐसा करते हैं, अन्य प्रकाशन भी अपमानजनक तरीके से प्रकाशित होते हैं जो दृश्य से छिपे होते हैं। यह संगठन एक गैर-लाभकारी और गैर-संबद्ध गैर-सरकारी संगठन होना चाहिए। निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर सभी देशों में ताकत है। जैसा कि इस्लामी कानून में, अपराधियों को पहले पहचाना जाना चाहिए, और यदि वे कर सकते हैं, तो उन्हें निष्पादित किया जाना चाहिए। इन लोगों का पश्चाताप स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि यह आगे अपमान का मार्ग प्रशस्त करता है। ताकि हर कोई काफिरों को कोई बकवास (उन पर शांति) कहे और फिर पछताए और सजा से बच जाए। इस संगठन की केंद्रीयता के बारे में, यह कहा जाना चाहिए: इसे दुनिया में कहीं भी पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है: होलोकॉस्ट के इनकारों की तरह। या पाखंडियों के संगठन की तरह! जो कहीं भी पंजीकृत नहीं हैं। इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसके मुख्य सदस्यों को ۱۹۷۵ में निष्पादित किया गया था। मसूद राजवी ने खुद को संगठन का केंद्र घोषित कर दिया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने शासन में सहयोग किया, और दूसरों के मामले को काला कर दिया, और यही उसके जीवित रहने का इनाम था। इसलिए, यदि वह एक वास्तविक सदस्य था, तो उसे निष्पादित किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसे निष्पादित नहीं किया गया था। उसे एक गद्दार माना जाता था और उसका कोई कानूनी या राजनीतिक अधिकार नहीं था। अब भी, जब मरियम राजवी खुद को मुख्य कमांडर मानती है, तो वह इस भ्रम से ग्रस्त होती है। उसने बिना किसी शर्त के उपाधियों का उपयोग किया, और इन उपाधियों के साथ वह चाहता है: लोगों के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि पैदा करना। यह ऐसे व्यक्ति की तरह है जो संविधान को स्वीकार नहीं करता है, राष्ट्रपति बन जाता है! सभी कानूनों का उल्लंघन, विशेष रूप से लोगों के मौलिक अधिकार। क्योंकि उसे कुछ शपथ लेनी होती है जिसे वह स्वीकार नहीं करता है। यह इस तथ्य का खंडन करता है कि उनके सभी नारे झूठे हैं। इसलिए, दंड समिति ने पाखंडी लोगों के खिलाफ अपनी पहली हत्या शुरू करने का इरादा किया है। जो भी पाखंडी संगठन के उच्च पदस्थ सदस्यों को देखता है, उनका कर्तव्य है कि वे संगठन के नेताओं के साथ विश्वासघात करने और उनकी मान्यताओं से विचलित होने के लिए उन्हें निष्पादित करें। दूसरा शब्दांश वह है जो ईरानी संपत्ति को स्विस या अमेरिकी बैंकों में ले गया है। उनके शीर्ष पर राजशाही समूह हैं, खासकर पहलवी। उनका पश्चाताप भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यदि वे वास्तव में पश्चाताप करना चाहते हैं, तो उन्हें चालीस वर्ष दिए जाएंगे। कम से कम, अर्देशिर ज़ाहेडी की तरह, उन्होंने अपनी मातृभूमि से मुंह नहीं मोड़ा। ऐसा नहीं है कि फराह पहलवी ईरान पर सद्दाम के साथ हमला करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बगदाद में है! और पाखंडियों पर जासूसी करने का रास्ता तैयार करो। इसलिए, जिसने भी दुनिया में कहीं भी, बिना किसी अपवाद के राजशाही या गबन करने वाले नेताओं को देखा, उन्हें एक क्रांतिकारी अमल करना चाहिए। तीसरी श्रेणी सरकारों की उदारवादी और आंतरिक जासूस हैं, जो आमतौर पर विदेश भाग गई हैं। अमीर एंत्ज़म, एक जासूस, से: सआदती, एक सोवियत जासूस, और आज तक, जो खुद को इस सारे विश्वासघात के लिए स्वीकार करते हैं! इसलिए, अदालत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विदेशी नेटवर्क में जागरूक स्वीकारोक्ति पर्याप्त स्पष्ट है। चौथा समूह विदेशी है जिन्होंने अपनी तलवारें खींची हैं। उनमें से कुछ कार्टून प्रकाशित करके इस्लाम के पैगंबर का अपमान करते हैं, और एक अन्य समूह उनका बचाव करता है। उनके स्पष्ट बयानों के कारण विश्व मीडिया में उनका अपराध सिद्ध हो गया है। केवल सजा काटनी चाहिए। इसलिए, यह दुनिया में सभी विश्वासियों और न्याय के चाहने वालों के लिए अनिवार्य है: हर चीज से पहले भगवान की आज्ञा का निष्पादन करना।

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

سامانه نقشه باستان‌شناسي كشور

غرور لگد مال شده

هرکس برای خود غرور و افتخاراتی دارد، که باید به آن احترام گذاشت. متاسفانه دشمنان …