خانه / یادداشت های مدیر مسوول / بیوتروریسم نوین

بیوتروریسم نوین

Independent people Independent people of Islamic republic of HAITI
Independent people of Islamic republic of HAITI

بیوتروریسم کلاسیک، معمولا کشته شدن افراد را از طریق: غیر اسلحه تعریف کرده است. لذا اگر در جنگ یا نزاع های داخلی و بین المللی، کاری شود که جنبه عمومی داشته، و افراد مقابل کشته شوند، بدون اینکه سلاح جنگی به کار رفته باشد، آن را بیو تروریسم می نامند. که برخلاف تصور برخی ها تاریخ پیچیده ای دارد، و روشهای متفاوتی را تجربه کرده است. در زمان معاویه و یزید، مهمترین بحث تشنه نگهداشتن بود. به همین خاطر نهر را می بستند، تا حضرت علی یا امام حسین ع و یارانش نتوانند به آب دسترسی پیدا کنند. حتی در محاصره مختار هم چنین کردند. اشخاص از تشنگی وبی ابی، تلف شده یا تسلیم میگردند. در دوره دیگر غذایی بود، محاصره شعب ابوطالب در زمان پیامبر، این روش برجسته است. البته در جنگهای دیگر هم استفاده می شده است: این نوع را بیوتروریسم انفعالی هم میتوان گفت. لازم نبود کاری شود فقط مانع رسیدن آب و غذا می شدند. لذا روزها طول می کشید و هر دو طرف کلافه می شدند. اما بیوتروریسم فعال از زمانی شروع شد که: فهمیدند با مسموم کردن هم میتوانند: شخص یا جمعی را نابود کنند. لذا دوران پزشکی شروع شد. یعنی پزشکی نوین از این موقع آغاز می شود. مطالعه برای ایجاد سم و مبارزه برای جلوگیری از اثر ان. در ابتدا روانشناسی هم به کمک آمد! می گویند قرار شد که دو دانشمند(یونان قدیم) سم مهلکی درست کنند، و به یکدیگر بخورانند و نتیجه آن را بنویسند! اولی سم مهلکی درست کرد و به دومی داد، او که آمادگی داشت پادزهر آن را استفاده کرده، از مرگ نجات یافت. در نوبت دومی وی آب در هاون ریخت، و دائم آن را کوبید! جند ساعتی گذشت هنوز صدای کوبیدن می امد، دانشمند با خود فکر او چه دارویی می خواهد بسازد؟ که اینهمه می کوبید! تا براثر فکر و خیالات زیاد مرد! لذا اهمیت روانشانسی از اینجا رشد گرفت. به همین دلیل است که معمولا به علوم پزشکی (علوم ابدان)و روانشانسی(علوم ادیان) سکولاریسم گفته می شود. زیرا از ابتدا برای کشتن انسانها بوجود آمد. البته برخی نیز برای نجات انسانها، از ان استفاده کردند، ولی تعداد انسانهایی که نجات یافته اند، در برابر تعداد کسانی که تلف شده اند، بسیار ناچیز است. اهمیت موضوع موقعی روشن می شود که هر دو، به سرعت در حال گسترش بودند. آزمایشگاههای زیادی مواد مخدر و افیونی اختراع کردند، که افراد با میل و رغبت آن را استفاده کنند! ولی در مدت کوتاهی انان را روانه قبرستان کند. بیوتروریسم نوین، براساس این سیاست و مدیریت نوین بوجود آمد. سیاست در تعریف جدید که به پولیتیک هم مشهور شد، یعنی شعار نیکو و عمل زشت. که همان فریب دادن مردم محسوب می شود. مانند ۲۰۳۰که در مقدمه شعارهای عالی می دهد. ولی در عمل با ترویج همجنسگرایی، به نابودی بشر در اثر عدم تولید مثل می اندیشد. تقریبا می توان گفت میلیون ها آزمایشگاه، در سراسر جهان برای مرگ خاموش تلاش می کنند. آخرین دستاورد توسط بنیاد بیل گیتس، همان ویروس موسوم به کرونا است. که سه خصوصیت دارد: اول اینکه دائما دستکاری می شود، تا روش درمان آن بی اثر شود. دوم اینکه قرار است ۶میلیارد نفر را نابود کند، تا جمعیت جهان به یک پنجم برسد. سوم اینکه به بهانه واکسن ۲میلیارد باقی مانده، با نانوچیپ های تزریق شده با واکسن، کنترل شده و به صورت یک جمعیت بی آزار باشند. این نوع ویروس آخرین نتایج بیوتروریسم است. یعنی همه اشتباهات گذشته را تصحیح کرده: من جمله اثرات روانشاسی آن، یعنی اینکه اشخاص از ترس بمیرند نه از ویروس. از راه تنفس جان آنها گرفته شود نه از راه دهان. لذا هرنوع اخلال در ریه ها، از طریق ماسک زدن تسریع می شود.

New bioterrorism

Classical bioterrorism usually defines the killing of people through: non-weapons. Therefore, if something is done in a public or international war or conflict, and the other people are killed without using a weapon of war, it is called bioterrorism. Contrary to some people’s beliefs, it has a complex history, and has experienced different methods. In the time of Mu’awiyah and Yazid, the most important issue was to keep thirsty. For this reason, they closed the creek so that Imam Ali or Imam Hussein and his companions could not access the water. They did so even during the siege of Mukhtar. People are thirsty or give up because of their thirst for water. In another period of food, the siege of the branches of Abu Talib during the time of the Prophet, this method is prominent. Of course, it has also been used in other wars: this type can also be called passive bioterrorism. There was no need to do anything; they just prevented water and food from reaching. So the days went by and both sides got into trouble. But active bioterrorism began when they realized that poisoning could also kill an individual or a group. So the medical era began. That is, modern medicine begins from this time. Study to create poison and fight to prevent its effect. In the beginning, psychology also helped! It is said that two scientists (ancient Greece) were supposed to make a deadly poison, and feed it to each other and write the result! The former made a deadly poison and gave it to the latter, which was ready to use its antidote and escaped death. The second time he poured water into the mortar, and pounded it constantly! A few hours later, there was still the sound of knocking, what medicine does the scientist think he wants to make? That’s all this! He died due to many thoughts and fantasies! Therefore, the importance of psychology grew from here. This is why it is commonly referred to as medical science (body sciences) and psychology (religious sciences) secularism. Because it was created from the beginning to kill humans. Of course, some also used it to save people, but the number of people who are saved is very small compared to the number of those who perished. The importance of the issue becomes clear when both were expanding rapidly. Many laboratories have invented drugs and opium, which people can use willingly! But send them to the cemetery in a short time. New bioterrorism emerged based on this new policy and management. Politics in the new definition, which also became known as politics, means the slogan of good and ugly deeds. Which is the same as deceiving people. Like 2030 which gives great slogans in the introduction. But in practice, by promoting homosexuality, he thinks of the destruction of mankind by the lack of reproduction. Almost millions of laboratories around the world are trying to die silently. The latest achievement by the Bill Gates Foundation is the virus called corona. Which has three characteristics: First, it is constantly manipulated, so that its treatment method is ineffective. Second, it is set to destroy 6 billion people, bringing the world’s population to one-fifth. Third, under the pretext of the remaining 2 billion vaccines, they will be controlled by the vaccine-injected nanochips and as a harmless population. This type of virus is the latest result of bioterrorism. That is, it corrects all past mistakes: including its psychological effects, that is, people die of fear, not the virus. Their lives should be taken by breathing, not by mouth. Therefore, any kind of disorder in the lungs is accelerated through masking.

الإرهاب البیولوجی الجدید

یعرف الإرهاب البیولوجی الکلاسیکی عاده قتل الناس من خلال: غیر الأسلحه. لذلک ، إذا تم القیام بشیء ما فی حرب أو نزاع عام أو دولی ، وقتل الأشخاص الآخرون دون استخدام سلاح حربی ، یطلق علیه الإرهاب البیولوجی. على عکس معتقدات بعض الناس ، فإن له تاریخًا معقدًا وشهد طرقًا مختلفه. فی زمن معاویه ویزید ، کان أهم شیء هو الشعور بالعطش. لهذا السبب ، أغلقوا الخور حتى لا یتمکن الإمام علی أو الإمام الحسین ورفاقه من الوصول إلى الماء. لقد فعلوا ذلک حتى أثناء حصار مختار. یشعر الناس بالعطش أو یستسلموا بسبب عطشهم للماء. فی فتره أخرى من الطعام ، حصار فروع أبی طالب فی زمن النبی ، هذه الطریقه بارزه. بالطبع ، تم استخدامه أیضًا فی حروب أخرى: یمکن أیضًا تسمیه هذا النوع بالإرهاب البیولوجی السلبی. لم تکن هناک حاجه لفعل أی شیء ، لقد منعوا فقط وصول الماء والغذاء. وهکذا مرت الأیام ووقع الجانبان فی المشاکل. لکن الإرهاب البیولوجی النشط بدأ عندما أدرکوا أن التسمم یمکن أن یقتل أیضًا فردًا أو مجموعه. لذلک بدأ العصر الطبی. أی أن الطب الحدیث یبدأ من هذا الوقت. دراسه لتکوین السم ومحاربه لمنع تأثیره. فی البدایه ، ساعد علم النفس أیضًا! یقال أن اثنین من العلماء (الیونان القدیمه) کان من المفترض أن یصنعوا سمًا قاتلًا ، ویطعموه لبعضهم البعض ویکتبوا النتیجه! الأول صنع سمًا ممیتًا وأعطاه للأخیر ، الذی کان مستعدًا لاستخدام تریاقه ونجا من الموت. وفی المره الثانیه صب الماء فی الهاون ، وضربه باستمرار! بعد ساعات قلیله ، کان لا یزال هناک صوت طرق ، ما الدواء الذی یعتقد العالم أنه یرید صنعه؟ هذا کل هذا! مات بسبب العدید من الأفکار والأوهام! لذلک ، نمت أهمیه علم النفس من هنا. هذا هو السبب فی أنه یشار إلیه عاده بالعلم الطبی (علوم الجسم) وعلم النفس (العلوم الدینیه) العلمانیه. لأنها خلقت منذ البدایه لقتل البشر. بالطبع ، استخدمه البعض أیضًا لإنقاذ الناس ، لکن عدد الأشخاص الذین تم إنقاذهم صغیر جدًا مقارنه بعدد أولئک الذین لقوا حتفهم. تتضح أهمیه القضیه عندما کان کلاهما یتوسع بسرعه. العدید من المعامل ابتکرت أدویه وأفیون یستطیع الناس استعمالها طوعاً! لکن أرسلهم إلى المقبره فی وقت قصیر. ظهر إرهاب بیولوجی جدید على أساس هذه السیاسه والإداره الجدیده. السیاسه فی التعریف الجدید ، والتی أصبحت تعرف أیضًا بالسیاسه ، تعنی شعار الأعمال الصالحه والقبیحه. وهو نفس خداع الناس. مثل عام ۲۰۳۰ الذی یعطی شعارات کبیره فی المقدمه. لکن فی الممارسه العملیه ، من خلال الترویج للمثلیه الجنسیه ، فإنه یفکر فی تدمیر البشریه بسبب نقص الإنجاب. ما یقرب من ملایین المختبرات حول العالم تحاول الموت بصمت. آخر إنجاز لمؤسسه بیل جیتس هو فیروس یسمى کورونا. والتی لها ثلاث خصائص: أولاً ، یتم التلاعب بها باستمرار ، بحیث تکون طریقه علاجها غیر فعاله. ثانیًا ، من المقرر أن یدمر ۶ ملیارات شخص ، وبذلک یرتفع عدد سکان العالم إلى الخمس. ثالثًا ، بحجه الملیاری لقاح المتبقیه ، سیتم السیطره علیها بواسطه رقائق النانو المحقونه باللقاح وکسکان غیر ضار. هذا النوع من الفیروسات هو أحدث نتیجه للإرهاب البیولوجی. أی أنه یصحح کل أخطاء الماضی: بما فی ذلک آثاره النفسیه ، أی أن الناس یموتون من الخوف ولیس الفیروس. ینبغی أن تؤخذ حیاتهم بالتنفس لا بالفم. لذلک ، فإن أی نوع من الاضطرابات فی الرئتین یتسارع من خلال الإخفاء.

Yeni bioterrorizm

Klassik bioterrorizm adətən insanların öldürülməsini aşağıdakılardır: silahsız. Bu səbəbdən, ictimai və ya beynəlxalq bir müharibədə və ya qarşıdurmada bir şey edilsə və digər insanlar müharibə silahı istifadə edilmədən öldürülürsə, buna bioterrorizm deyilir. Bəzi insanların inancının əksinə olaraq, mürəkkəb bir tarixə malikdir və fərqli üsullar yaşadı. Müaviyə və Yezid dövründə ən vacib məsələ susuz qalmaq idi. Bu səbəblə dərəni bağladılar ki, İmam Əli və ya İmam Hüseyn və yoldaşları suya çata bilməsinlər. Bunu Muxtarın mühasirəsi zamanı da etdilər. İnsanlar su susuzluğuna görə susayırlar və ya imtina edirlər. Yeməyin başqa bir dövründə, Peyğəmbər dövründə Əbu Talibin budaqlarının mühasirəsi, bu üsul önə çıxır. Əlbəttə ki, digər müharibələrdə də istifadə edilmişdir: bu növə passiv bioterrorizm də deyilə bilər. Heç bir şey etməyə ehtiyac yox idi, sadəcə suyun və yeməyin çatmasının qarşısını aldılar. Beləliklə günlər keçdi və hər iki tərəf də problemə girdi. Ancaq aktiv bioterrorizm zəhərlənmənin bir insanı və ya bir qrupu da öldürə biləcəyini anladıqda başladı. Beləliklə tibb dövrü başladı. Yəni müasir tibb bu zamandan başlayır. Zəhər yaratmaq üçün çalışın və təsirinin qarşısını almaq üçün mübarizə aparın. Başlanğıcda psixologiya da kömək etdi! İki alimin (qədim Yunanıstan) ölümcül bir zəhər yaratması və bir-birinə yedizdirib nəticəsini yazması lazım olduğu deyilir. Birincisi ölümcül bir zəhər hazırladı və ikincisinə verdi, o da onun antidotunu istifadə etməyə hazır oldu və ölümdən qurtuldu. İkinci dəfə havanın içinə su tökdü və daim vurdu! Bir neçə saatdan sonra yenə də döyülmə səsi eşidildi, alim hansı dərmanı hazırlamaq istədiyini düşünür? Bütün bunlar budur! Bir çox düşüncələrə və xəyallara görə öldü! Buna görə psixologiyanın əhəmiyyəti buradan artdı. Buna görə ümumiyyətlə tibb elmi (bədən elmləri) və psixologiya (dini elmlər) dünyəvilik olaraq adlandırılır. Çünki insanları öldürmək üçün əvvəldən yaradılıb. Əlbətdə ki, bəziləri bundan insanları xilas etmək üçün istifadə edirdi, lakin xilas olanların sayı həlak olanların sayına görə çox azdır. Məsələnin əhəmiyyəti, ikisi də sürətlə genişlənəndə aydın olur. Bir çox laboratoriya insanların həvəslə istifadə edə biləcəyi dərman və tiryək icad etdi! Ancaq onları qısa müddətdə qəbiristanlığa göndərin. Bu yeni siyasət və idarəetməyə əsaslanaraq yeni bioterrorizm ortaya çıxdı. Siyasət olaraq da bilinən yeni tərifdə siyasət yaxşı və çirkin əməllərin şüarı deməkdir. Hansı ki, insanları aldatmaqla eynidir. Təqdimatda möhtəşəm şüarlar verən 2030 kimi. Ancaq praktikada homoseksuallığı təbliğ edərək, bəşəriyyətin çoxalma olmaması ilə məhv olacağını düşünür. Dünyada demək olar ki, milyonlarla laboratoriya səssizcə ölməyə çalışır. Bill Gates Vəqfinin son nailiyyəti tac adı verilən virusdur. Üç xüsusiyyətə sahib olan: Birincisi, müalicə üsulunun təsirsiz qalması üçün daima manipulyasiya olunur. İkincisi, dünya əhalisini beşdə birinə çatdıraraq 6 milyard insanı məhv etmək üçün qurulur. Üçüncüsü, qalan 2 milyard peyvəndi bəhanə edərək, peyvənd vurulan nanokiplər tərəfindən və zərərsiz bir əhali olaraq idarə ediləcəklər. Bu tip virus bioterrorizmin son nəticəsidir. Yəni keçmişdəki bütün səhvləri düzəldir: psixoloji təsirləri də daxil olmaqla, insanlar virusdan deyil, qorxudan ölürlər. Onların həyatı ağızdan deyil, tənəffüs yolu ilə alınmalıdır. Bu səbəbdən ağciyərlərdə hər cür pozğunluq maskalanma yolu ilə sürətlənir.

 

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

چرا ایران به آمریکا حمله نمی کند؟

چرا ایران به آمریکا حمله نمی کند؟

  یا در انتخابات آنجا دخالت نمی کند؟ و یا قاتلان سردار شهید را اعدام …